Principal မႏၱန္ေပါင္းခ်ဳပ္

မႏၱန္ေပါင္းခ်ဳပ္

0 / 0
Quanto Você gostou deste livro?
Qual é a qualidade do ficheiro descarregado?
Descarregue o livro para avaliar a sua qualidade
De que qualidade são os ficheiros descarregados?
Idioma:
burmese
Páginas:
30
Arquivo:
PDF, 184 KB
Descargar (pdf, 184 KB)
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Você pode deixar uma resenha sobre o livro e compartilhar sua experiência, outros leitores ficarão interessados em saber sua opinião sobre os livros que você leu. Independentemente de você gostar ou não, a contar honestamente e detalhado, ajuda as pessoas encontrar livros novos para si mesmas que as interessem.
ဥဵဳ-သရတိတး

ဂါထာမႏ ၱာနးေပါငး့ခ္ဳပး

။ဂါထာႏြငးံ

တိရတနဵ၇ ဝႏၵနဵ၇ ဘယဵ နႆတိ၈

ဥဵဳ-ေနမငး့ႀကီ့စျာ လမငး့ကာ ေတာ
ေတာငးတစးလဵု့၇

်ပနးလညး့

ဆရာ်ပနး လြနလ
း ညး့ ဆရာလြနး၈
။မႏၱာနးႏြငးံ

ေရႏြငးံဆီတို႔

၀၄

အုပးမနး့၊ ညဥးံအခါတျငး ေသာကးလညး့

ေ်မကိုငးေသာအနာေပ္ာကးမႏ ၱာနး
ဥဵဳ-ေ်မေနရာ ေရႊအငးယာတို႔ သကး
ပါေလမငး့ ဖုတးပငး့ ေလပငး့ ဘီလူ့မငး့
မေနႏိုငး

ထျကး

၄-အုပးမနး့၊

ပေယာဂအဟနး႔ မႏ ၱာနး
ဥဵဳဟစဟိတးပဲ၈။မႏ ၱာနးႏြငးံ ပေယ
-ာဂ ပါလြ္ငး ၄-အုပး အသကးေအာငးံ၊
မနး့ေလ၈
ပေယာဂတနး်ပနးေရမနး့
ဥဵဳ-သေဗၺပေ
ု တၱပ္ဵႏင
ြ ံး

ေသာကး လိမး့လညး့လိမး့ပါေလ၈

ေ်မမငး့

ေရကို

တိက
ု ေ
း လ၈

ပေယာဂ အပငး့က္ မႏ ၱာနး

႐ဵု်မဴဖဵု့

ႏြိမးဆရာႏြိမး၈

အတတးႏြငးံ

နငးံကိုသတးသညး၈ နငးံအတတးႏြငးံ နငးံကို
်ပနးဆရာ်ပနး၈ ။မႏ ၱာနးႏြငးံေရကို ၄အုပးမနး့၊ တိက
ု ေ
း လ၈
အပငး့ခ္မႏ ၱာနး

ဆရာထျကး

သကးဆရာ သကး၇ ။မႏၱာနးႏြငးံမဆစး

ဥဵဳကာေဏ ဂႏၷ ဂႏၷ ဂစ ၦသျာ့ဟ၈

ဆီ ကို ၄-အုပးမနး့၊ ရႊဲရလ
ႊဲ ိမး့ က္ေသာ

။မႏ ၱာနးႏြငးံ လကးညိြဳ့ကို ၄-အုပးမနး့၊

ဆီကယ
ုိ ၊
ူ

အပငး့ရြိေသာသူ၌

လြ္ငး

ခ္ကးၾကညးံေသား

ေ်မ်ဖစး၌၈

ေ်မကိုငး

ေလကိုငးလြ္ငး

ေတာကး၌၈
စုနး့ကာ နတးကာေရမနး့

မီ့

ရငးဝကို

သပး၊ခ္၇

အပငး့က္၌၈
အပငး့ခ္ အေၾကာတငးေ်မျမနး့ ေခ္ာငး့ဆို့
မႏ ၱာနး
ဥဵဳ ေ်ခမြာနဂါ့၇ ခါ့မြာဂဠဳနး၇ ရငးမြာ
်ဗဟၼာ၇ ကိယ
ု မ
း ာြ သိၾကာ့၇ ဘုရာ့်မတးစျာ

ထိပထ
း ကးပါ၌၈

ေ်ပဆရာေ်ပ၈

ေအာကးေ်ခရငး့က

။မႏ ၱာနးႏြငးံထဵု့ကို ၀၄ အုပးမနး့၇ တစး

ထာ့၇

တညး့ ဆီကမ
ုိ နး့၈

ေပ္ာကးေသား ပုဆို့ကိခ
ု ငး့ လကးေခါကး

ဥဵဳ တခ္ိနးတခ္ိနးစာ၇ ဥဵဳ တရြန
ိ တ
း ရြန
ိ း
စဲ၈ ။မႏ ၱာနးႏြငးံ ၀၄ အုပး လငး့ေနကို
ေရႏြငးံေဖ္ားၿပီ့လြ္ငး

စိတးေလ၈
ေ်မ-ေသျ့-ေလ ပေယာဂမႏ ၱာနး

မနး့၊

ဥဵဳ

ပေယာဂႏြငးံ ဥစၥာေပ္ာကးႀကိမး႐ိုကးမႏ ၱာနး
ဥဵဳ အိုရြငးနတးမ္ာ့တို႔ ေကာက၎သဵဂဵု၇
ေမေတၱယ္

ကေႆပ၇

ေဂါတမ၇

အရိ

ဘုရာ့ငါ့ဆူအာဏာေတား

ႏြငးံ ငါေခ၍မညး၈ လကးဝဲ ၆သိနး့၇ အတျငး့
၀၄ မငး့၇ အ်ပငး ၀၄ မငး့၇ စၾကာဝဠာ
၉ေနေသာ နတးအေပါငး့တို႔ ငါတတးသညးံ
တိက
႔ု လ
ုိ ၿုဵ ခဵဳေစာငးံထိနး့ၾကရမညး၈ မလဵုမၿခဵဳ
ေၾက့ေစတီ

နတးႀကီ့ကို ေနားရထာမငး့ ကျပးၫပ
ြ သ
း ညးံ
ထဵ့ု ခဵရမညး ေမာငးမငး့တို႔၈။မႏ ၱာနးႏြငးံ
တက္ဴဝါ့ႏြစးေတား်ဖတး၊

ေလ့ေ်မြာငးံ

သတး၇ ။မႏၲာနးကိုအဆငး့အတကးေရ့၇

အာကာေသ၇

အာကာေသ၇

ေဒဝတာ၇ ေဒဝတာ၇ ပုတၱေရ ငါလညး့
မတတး၇ ရေသံရြစးေသာငး့ ဆရာေကာငး့
တိ၌
႔ု

အတတးတညး့၈

ဥဵဳ

ေ်မလညး့

မြနးက ဆငး့၇ ေသျ့ လညး့ မြနးက ဆငး့၇
ေလလညး့ မြနးက ဆငး့ နႏျငး့၇ကို ၄
အုပးမနး့၊ တာ့ေလ၈
(ဆီ၇ ထဵု; ့ကိုလညး့ မနး့ႏိုငးသညး၈)

ၿမိဳ ႔ေက့္ရျာမြ စုနး့ဆို့၇ နတးဆို့၇ လူဆ့ုိ
မေစာငးံထိနး့ဘဲေနရငး

ဥစၥာ

႐ိုကးခါနီ့တျငး ။ မႏ ၱာနးႏြငးံပငး ၀၄ အုပး

တိက
ု ေ
း လ၈ အ်မနးေ်ပ့၌၈

ေဂါဏဂဵု၇

မို့႐ိုကးေလ

လကး်ပနး႐ိုကး၈ မခို့ မေပ၍ ခို့ရငးေပ၍၌၈

ဖုတးေ်ပ့မႏ ၱာနး

အမႈနး႔်ပဳ၊

ပေယာဂကို

သစးေစ့သ႐ို့ကိုငး၊

ပေယာဂအႏြငးမႏ ၱာနး
ဥဵဳ

ဘုရာ့ဟူက

ဗာလီေဂျ့၇

ဥဵဳ

တရာ့ဟူက

ေ်ခာကးဆယးံကို့၇

ဓူတငး

ေတရႆ

ရြငးမဟာကႆပ

ကိန့း

ေအာငး့ေမျ႔ေလ္ား

စမၸယးေတားမူေသာ

အခါ တေစၦေ်မဘုတးဘီလူ့တို႔သညး ရြာ်မဲ
သျာ့်မဲ လမး့ကို ေမာငးမငး့တို႔ မသျာ့ရနး၈

သူက
႔ လ
ုိ ညး့ ေမာငးမငး့တို႔ေရြာငး၇ ေမာငး

ေသာ

သူတို႔၌အတတးပညာေဆ့ဝါ့

မငး့တို႔ ဘုရာ့အမိနး႔ေတား ပါသညးံ အ

ေ်ပ့၌၈

တိင
ု ့း မီ့ဖေယာငး့တိုငးတို႔်ဖငးံ ရာဇဒဏး

အပငး့ခ္မႏ ၱာနး

ခတးမညး၇ ေရြာငးၾက ရြာ့ၾက သျာ့ၾကေစ၈
(၄)အုပးမနး့၊ႏြငးပါေလ၈

တကးခံဲ သကးလညး့ ဆရာသကး ပ္ကး

ေ်မပေယာဂမႏ ၱာနး
ဥဵဳ

ေသျ့နီ

ေသျ့နကး

ဥဵဳ ပိပိႏြငးံအဆိပးတကး ငါံအဆကး
လညး့ ဆရာပ္ကး၈

ေသျ့စိမး့

ပေယာဂေရမနး့

ရြငး့ရြငး့ထျကး ညကးညကးေၾက၇ ဥဵဳေ်မနီ
ေ်မနကး ေ်မကထျကး အသကးေသ၈ ။
မႏ ၱာနးႏြငးံ ၄ အုပးတနးသညးမနး့၇ ေအာကး
သိ႔ု သတး၊ခ္ေလ၈

ပညာသညးမ္ာ့ေဆ့စပးေသာ

ဓမၼစက၎ဵ

သဵဃစက၎ဵ

သုညသ
ဵ တၱ႐ု သျာ့ဟ၈ ။ဂါထာကို အ
သကးေအာငးံ၊ တစးေခါကးမနး့၇ မေကာငး့

ေသျ့႐ို့သာ့႐ို့

ပေယာဂမြစ၊ ေကာငး့၌၈
ေ်မကိုငးေပ္ာကးေဆ့
က္ာ့႐ို့၇

ေတာဆိတး႐ို့၇

ၾကကး

ေတာငး်ပနးေခ့္၇ ဆိတးေခ့္၇ ႀတိကတုတး
သဵု့ပါ့၇

ေ်ဖေစဂါထာကာ့
ဗုဒၶစက၎ဵ

ဖျငးံလညး့ဖျငးံ

ဖုတး႐ုပးေရ့၊

မိစာၦခ္ီမြ္ငး မီ့ရဲရႏ
ဲ ြငးံ ရြာေတျ႔၌၈

ဥဵဳ

သဗၺအာပတၱိေယာ

အစိႏိ ၱေယာမိ၇ ။မႏ ၱာနးႏြငးံေရကို (၀၄)
ခပး၇

ဥဵဳ သဵသမေသေဝ သဵေသသမသဵ
။ဂါထာကို

သဵဃာဒိေသသာ

အုပးမနး့၊ မ္ကးႏြာလညး့သစး၇ ခပးလညး့

အပငး့ရြာမႏ ၱာနး

သမသဵ၈

ဥဵဳ ေကာက၎သဵ က႐ုက လဟုက

အမြ္စိညကးစျာႀကိတး၈

အ

ေတာငးံ်ပဳ၊ထာ့၈ သဵပုရာရညးႏြငးံ လိမ့း
ေလ ေပ္ာကး၌၈
ေတာထုတး ရျာထုတးေဆ့

ရျာအ်ပငးဘကး က္ငးႀကီ့ပဵုေအာကး

ဥဵဳ ၿမိဳ ႔ေတားေလ့ေထာငးံ ရျာေလ့

ကေ်မကို သူ၊ တဵစကးလကး်ပနးေရႏြငံး

ေထာငးံ

တိက
ု း ေတာထျကး၌၈ ရျာတျငး့ရြိ က္ငးႀကီ့

သခငးရင
ြ န
း တးမ္ာ့တိ႔ု ငါ၌ရနးသူ ႏႈတးမူ

ပဵုေအာကးကေ်မကိုယူ၊တဵစကးလကး်ပနး

ၫြငး့ဆဲ

ေရႏြငးံတိုကး ရျာထျကး၌၈

ပ္ကးစီ့ မီ့သို႔ေလာငးပါေစ၇

ဥဵဳ ဗုဒၶစိေႁႏၵ ဓမၼၶစိေႁႏၵ သဵဃစိေႁႏၵ
ဟဲံအပငး့

သကး ဆရာသကးထျကးဆရာထျကး၇ အ
သျာ့အလာရြိလြ္ငး ေရကို ၀၄ အုပးမနး့၊
ေသာကး အပငး့က္၌၈

သမုဒၵရာ်ပငး
စႏၵာလမငး့

လာဆရာလာ
စငး့စငး့ေသ၌၈

ထိပထ
း ကးဘရ
ု ာ့ ထညးံ၊ထာ့၇ နဂၩဗုေဒၶါ
ငါမဟုတးေလာ၇ ဥဵဳ ်ပနးဆရာ်ပနး လြနး
ဆရာလြနး

၄

(ချကးကိုချဲလြ္ငး

အုပးေရကိုမနး့၊တိုကး၇
ေသတတးသညး

ထာ့၊ သဵု့ပါ၈)
တနး်ပနးေရမနး့

ေသေၾက
ဥဵဳ ၾကိဳကး

စုနး့သာ့ႀကဵလညး့

စုနး့သို႔်ပနး၇ နတးသာ့ႀကဵလညး့ နတးသို႔
်ပနး၇

တဇငးႀကဵလညး့

ကနးေပါကးေစ၇

ေတာငးသူႀကဵက ထျနးတဵု့ကျေ
ဲ လ၇ ႏျာ့လဲ
ေလ၇

ရဟနး့ႀကဵက
ဥဵဳ

မိုဃး့ႀကိဳ့ပစးေလ၇
တိက
ု လ
း က
ုိ ႏ
း င
ြ ံးအသဲ၇

ေမြာကးခဵုအလဵု့စဵု်ပနးလညး့

ေ်မႀကီ့အထဲ ်ဖနး့်ဖနး့ကဲ၌၈ သရဲ ်ပိတၱာ
ရျရပ
ျ ါ၌၈

ထေနာငး့နငးသို႔်ပနး၇

ထီ့က္ဳိ့ေလ၇

တနး်ပနးေရမနး့
ဥဵဳ

အသဲထဲသို႔ချဲပါေစ၇

်မငး့

တတး၇ ၾကိဳကးခဲ၇ ၾကိဳကးကဟဲ့၇ ေဝ့ေရြာငး

အကာႀကီ့တနး်ပနး

နာ့ပါ့မ္ကးစိရြိသညးမႂကျငး့၈

ေစာငးံတတးလြ္ငး့သညးံ

သတိ

ဆရာ်ပနး၇

လြနလ
း ညး့ ဆရာလြနး၇ ေရကိုမနး့၊တိုကး
တနး်ပနး၌၈
စုနး့်ပဳ-သူ်ပဳ ဒဏး်ပနးအပငး့ခ္
ဥဵဳ

မာစီရငး

မလာလိလိ

မာစီရငး

လာလိလိ

သျာ့ဟ
မလိမလာ

မခ္ညးစညးတရအိုငးမႈိငးထက
ျ းစုေရာငးလိပး
ေရာငးထျကး

စူလလိပး

တျကးဟံထ
ဲ ျကး၈

။မႏ ၱာနး ႏြငးံ မငး့ကိုကာ ဥပသကာ
တမူ့၇ ပ႐ုတး ၄ လဵ့ု ၾကကးသျနး်ဖဴ တစး

ေ်မြာငးံ၇ သဵပရာရညးႏြငးံႀကိတးေသာ ေဆ့

လမငး့စငး့စငး့ေသ၌၇

ကို မနး့၊တိုကး ေပ္ာကး၌၈

ဆရာပညာသညး၇

ထျကးဆရာထျကး၇

သကး

က္ဆရာက္၇

တနး်ပနးေရမနး့
ဥဵဳ တိမန
း ကး တိမး်ဖဴ ထျကးလပးမူ
ကာ့

ရနးစာေရ

မိေက္ာငး့အမ္ဳိ့

ရနးသူလာလတးမူကာ
ေရနကးလြ္ဳိ့၌လဘိုငး

အမ္ဳိ့ ေရတျငး့လြ္ဳိ၌၈ ရြငးအာနႏၵာလညး့
ေသာကး

ငါလညး့ေသာကး

ေရေနာကး

တေပါငး့ကနး လနးဆရာလနး ်ပနးဆရာ
်ပနး၇ ေရကို ၄ အုပးမနး့၊တိုကး တနး်ပနး
၌၈

ဆရာသကး၇

ဘုရာ့

ဥဵဳ

မေနရသာ
ဥဵဳ

ဂုဏးေတားတနးခို့ေတားေၾကာငးံ၇

ထိပးေပ၍တငးထာ့

တနးခို့အာ့ေၾကာငးံ၇

ေတာသာ့တေစၦေ်မဘုတးကစ

ဟူသမြ္

ေပ္ာကးလင
ျ းံေစကျာချာေစသတညး့၈
ဗုဒၶဵသရဏဵ

ဟဲံတာေနာချာ၇

ဥဵဳ

ဥဳဵ
ဓမၼဵ

သရဏဵ ဟဲံတာေနာချာ၇ ဥဵဳ သဵဃဵသရဏဵ
ဟဲံတာေနာချာ၇ ဥဵဳ စု႐ုစု႐ုရနးကာ စု႐ုရနး
ကာသျာ့သညးံေနမျနး့တညးံ၇ စုနး့ပါ့တိုကး
လညး့ မလိုကးန႔ဲ စုနး့ပငး့တိုကးက စုနး့

အကာႀကီ့တနး်ပနး

ပငး့်ပနးေစ၇ နတးပငး့တိုကးက နတးပငး့

ေၾသာငး့ တဠာယ၇ ဓနအဆဵု့သဵု့လူ႔
ထျဋးထာ့

်မတးဘုရာ့၌

တရာ့တနးခို့

မို့နတးႀကိဳ့၌၈ သတၱရတနးေတာငး၇ စဥး
ခုႏြစးလဵု့၇ ဘဵု့ဘဵု့ၿပိဳ၌၇ ်မငးံမိုရးေတာငးမငး့
ေဖာငး့ေဖာငး့ႀကိဳ့၌၇

ေလ့စငး့သမုဒၵရာ

်ပနးေစ၈ အတတးစဥး့ႏြငးံ မငးစဥး့တိုကးက
အတတးစဥး့ရြိရာ ်ပနးေစ၈ ဥဵဳ ဒလၾကမး့
ေစာကးထို့ဟ၈ စုနး့ပငး့၇ နတးပငး့ ဟူသမြ္
တဵစကးလကး်ပနးေရကို မနး့၊ ေပ္ာကး၌၈
ပီယ ကျမး့ေဆ့ လကးဖကးမနး့ဂါထာ

်မစးဂဂၤါႏြငးံ သီတာနဝရတး အိုငး်မတးကစ
၊ ခမး့ေ်ခာကးရ၌၇ ငလ္ငးေတားလညး့
ေ်မႀကီ့အထဲ၇

်ဖမး့်ဖမး့ကျဲ၌၇

သလဲ

ေက္ာကး်ဖာ လႊာလႊာကျာ ခ္ာခ္ာလညး၌၇
ေကာငး့ကငးမြာလညး့စႏၵာသူရိယေနမငး့၇

ဥဵဳ-နေမာစႏၵေတဝါ န မိကာ႐ဵု န
မာမဟဵ
ပီႏိ ၱ၈

နမိကာ႐ဵု

နေမာေတဝါပီယာ

ကပး ဆရာကပး ခ္ဥး့ ဆရာခ္ဥး့

(၀၄) အုပးမနး့၊ ေပ့ေလ၈
လကးဖကးမနး့ ပီယဂါထာ

ဥဵဳ အိမးကုတဵၱ ေရယ္ကတၱ သျာ့ဟ၈
(၀၄)အုပး မနး့၊ေပ့ေလ၈

ဗုဒၶႆ မိတၱဵ၈ ၄ အုပး မနး့၊ေပ့၈

တစးနညး့လကးဖကးမနး့ ဂါထာ
ဥဵဳကႏီ ၱ၇ နိယာနိ မိတၱဃနိ သုတ
ယာခ္ဳဵ

ေဆစု

ပုပၸတၱသာျ ့ဟ၇

။ကို

နဵ႔သာဆီကိုမနး့၊ေဆာငးရနး ပီယဂါထာ
ေဒဝါကာကနီ

ကျမး့မနး့ ပီယမႏ ၱာနး
ဥဵဳ တုလတ
ဲ ု သဗၺေသာတႆတု
ဟရိယယ္ကပး၈ ကျမး့ရျကးတင
ျ း မိနး့မနဵ
ကို အရငး့ကေရ့၇ အဖ္ာ့က မိမိနဵကို

(၀၄) အုပးမနး့၊ေကၽျ့၈

ဥဵဳ

ဥဵဳ ဘဂဝါ တုမြာကဵ ဥပါဒါနိ မိတၱဵ၇

နိကာဝါဒ

တာတိဝသု သုဝါတိတာ ကာဏေရတ

ေရ့ၿပီ့ေသား ၄ အုပးမနး့၊ေကၽျ့ေလ၈
ပီယေဆ့ႏြငးံ ပီယဂါထာ
မိေက္ာငး့သညး့ေ်ခ၇

ၾကကးနကးမ

တေရဏ ကာယဵအသုနိ၈ နိသုအယဵ သျာ့

သညး့ေ်ခ ။ႏြစးပါ့ကို ေပါငး့၊ ႀကိတး၈

တဵတ
ု ၈ုဵ ။ကို (၀၄)အုပးမနး့၊ သျာ့ေလ

စုတးအဵေသာမႏ ၱာနးကာ့ အဵံအဂိၐပစၥတိထ

ရာတျငးေဆာငးေလ၈

ကာသျာ့ပ၈ ။ကို ှွွွ စုတး၇ ။

သစးသီ့မနး့ ပီယမႏ ၱာနး
ဥဵဳ ကတၱဴေစရ တတၳ သျာ့ဟယ ကပး၇
။မႏ ၱာနးႏြငးံ (၀၄)အုပးမနး့၊ေကၽျ့
ေလ၈
တစးနညး့ သစးသီ့မနး့ ပီယမႏ ၱာနး
ဥဵဳနေယပသဵယုေတၱ ခ္ဥး့ဆရာခ္ဥး့၇
ကပး ဆရာကပး၈ ။မႏ ၱာနးႏြငးံ ၄ အုပး
မနး့၊ ေပ့ေလ၈
တစးနညး့ ကျမး့ ေဆ့လိပးမနး့ ပီယမႏ ၱာနး

ေဆ့မ္ကးစိမြာကျငး့ေသား
ရနးအာ့လဵု့ေအာငး၌၈

ေမ့သုတးေသား

ခ္စးခငး၌၈ လြ္ာကို ထုတးေသား တရာ့ကို
ေအာငးးေလ၌၈
အပျငးံအလနး့ဂါထာ
ဥဵဵဳ မိဂရာဇာ်ခငး့ရာထာ ထေဒဝီထ၈
။ဂါထာႏြငးံ ဘယးအရာကိုမဆို မဆစး
ဆီကုိ ၄ အုပးမနး့၊ သုတလ
း မ
ိ ့း သျာ့ပါ
လြ္ငး ပျငးံလနး့၌၈ ခ္စးခငး၌၈

တစးနညး့အပျငးံအလနး့မႏ ၱာနး
ဥဵဳ ေမတၱာ က႐ုဏာ မုဒိတာ ဥ
ပက၏ာ ေမတၱာ သဗၺေလာကသိၼ ဵ ပီယဵမ
သျာ့ဟ၈ ။မႏ ၱာနးႏြငးံ ၀၄ အုပးကိုမနး့
၊ ဘုရာ့ငါ့ဆူအမညးကို တပး၊ ဆဵပငး
ကို လိမး့သျာ့ေသား လူ်မငးတိုငး့ ခ္စးခငး
ၾကငးနာ၌၈

ဘုနး့တနးခို့ႀကီ့၌၇

က္ကးသေရတို့၌၇

ခုႏြစးရကးသာ့သမီ့တို႔ ်မငးတိုငး့ ခ္စး၌၈
ပီယေဆ့မနး့မႏ ၱာနး
ဥဵဳ ပလူ ၀ွ-ေ်မ ၀ွ၇ ေ်မ ၀ွ ပလူ
၀ွ လိက
ု လ
း က
ုိ း ေ်မလိုကးလိုကး ေ်မလိုကး
လိက
ု း ပလူလိုကးလိုကး၇ လိက
ု ဆ
း ရာလိက
ု ၇း
ပလူလိုကး လုက
ိ း ဆရာလိုကး၇ ေ်မႀကီ့

လာဘးေခ၍မႏ ၱာနး
ဥဵဳဘိက၏ဳမႏ ၱာနး မိႈငးဆရာမႈိငး၇ ေန႔
စဥး ရျတးေသား လာဘးလာဘမ္ာ့၌၈
ပီယမႏ ၱာနး
ဥဵဳ မီ့ေတာကးအလာ့ ဘဲ့သျာ့လဲ့
လာ့ ဥဵဳ ဟယး ေရဟယးရသမိုငး့ကပး၈
နဂ္ီအစာခ္ီလာသညးကိုယူ၊ မီ့ဖုတး၇ မ
ဆစးဆႏ
ီ င
ြ န
ံး ယး၊ကျမ့း လကးဖကးႏင
ြ ေ
ံး ပါငး့
၊ေပ့၇ မငး့သမီ့ေသားမခဵႏိုငး၈
မ္ကးႏြာပျငးံပီယေရမနး့
ဥဵဳ နေမာဗုဒၶါႏုဘာေဝန သိရေ
ိ တဇဵ
အေသာဘဝႏ ၱဳသျာ့ဟ၈ ။မႏ ၱာနးႏြငးံ
နဵနကးတိုငး့ အိပးရာထေရကို (၀၄)အုပး
မနး့၊ မ္ကးႏြာသစး၇ တစးလသစးမလ
ိ ္ြ ငး

လိက
ု း လိက
ု ဆ
း ရာလိက
ု ၇း ခ္ငး့စိမး့လိုကး
လုက
ိ ဆ
း ရာလိက
ု း ထိဆရာထိ လဲဆရာ
လဲ၈ ။မႏ ၱာနးႏြငးံ ဆာ့ကို ၄- ေခါကးမနး့
၊ စာ့ဖျယး ေသာကးဖျယး မြာခပးေလ၈
ပငးစိမး့ၫျနး႔ ပီယမႏ ၱာနး
ဥဵဳ ပငးစိမး့ပငးပ္ဳိ အဆစးတိုတယး အို
ဟယး ရဟယးမိနး့မ ခ္ဥး့ဆရာခ္ဥး့ ကပး
ဆရာကပး၈ ။မႏ ၱာနးႏြငးံ ပငးစိမး့ၫျနး႔ကုိ
၄-အုပးမနး့ ေရချကးထဲထညးံ၊မနး့၈ ။
ပငးစိမး့နဵ႔ကို လိုေသာသူ၌ႏြာေခါငး့မြာ နဵ
ေအာငးပျတးေလ၇ နဵလြ္ငးမခဵႏိုငး ႀကိဳကး၌၈
အႏူပျေ
ဲ တျ ံစီရငးနညး့ႏြငးံမႏ ၱာနး
ဥဵဳ စက၏ဳဵ စက၏ဳဵ မဟာစက၏ဳဵ သျာ့ဟု
သျာ့ဟရိယကပး၇ ။မႏ ၱာနးႏြငးံ ပုစျနးစာ
ေ်မကို မိနး့မ႐ုပးတစး႐ုပး ေယာကး္ာ့တစး

႐ုပး ်ပဳလုပး၊ မိနး့မနဵ ေယာကး္ာ့မြာထညးံ

ႏြငးံ ကမာၻဘဝ ဆုေတာငး့ၾကလ္ကး စဥး

ေလ၇

မပ္ကးေအာငး

ေယာကး္ာ့နဵ

မိနး့မနဵမြာထညးံၿပီ့

ကၽျႏုးပးစသညးံ

လြ္ငး ပျစ
ဲ ဵုစျာႏြငးံ အဓိကရ သစးပငးေရြ ႔မြာ

မယးမယး

အ႐ုပးႏြစး႐ုပးကို အထကးမႏ ၱာနးႏြငးံ တစး

(မညးသူကို)

ေထာငးစုတးၿပီ့လြ္ငး

ေလေလာံ၈ စိတး၉ရညးမြတး၊ရျတး၈

အိပးရာေအာကး

တညးတ
ံ ညးမ
ံ ာြ ်မြဳပး မ်မငးလြ္ငး ႐ူ့၌၈
ေဈ့ေခ၍လကးဖျဲ ႔မႏ ၱာနး

အေသာႂကျယး၊

ေမျ့ေမ

ခဏမၾကာ

အိပးမကးေကာငး့တျငးစာျ ်ပ

ထမငး့မနး့
ဥဵဳ ကာေရာဧေႏ ၱာ နာဂေတာေက

ဥဵဳ ပီယဵ မမ လာဘဵဏဧဟိ၈ ။

တဵု ဢတိၳရာဇာပီယဵ စုေမဝပိႆတဵ ဧဟိ

အတိုငး့ထို့၇ ။ဂါထာႏြငးံ ၀၄ အုပးစုတး၊

ဧဟိ ဗုေဒၶါ သျာ့ဟ၈ ။ကို ထမငး့ႏြငးံ

ပျတ
ဲ ငးေလ၈

(၀၄)အုပးမနး့၊စာ့ အာဏာတညး ပီယ

လကးၫိြဳ့ထို့၊မနး့ေသာ ပီယမႏ ၱာနး

ေကာငး့၌၈
သူရႆတီဂါထာ

ဥဵဳ ေနလကတး ယမတးတတး နေရ
ပရဵယုေတၱာ

ခ္ဥး့ဆရာခ္ဥး့

ကပးဆရာ

မုနိႏၵဝဒနေမၺာဇ ဂဗ ၻ သမ ၻဝ သုႏရ
ၵ ီ

ကပး၈ ဗူ့ဆငးႏြာေမာငး့ကို လကးၫြဳိ့ခဵ၊

သရဏဵ ပါဏိဏဵ ဝါဏိမယြဵ ပိနယဘဵမနဵ၇

မနး့ ၄ ခါလြညးံပတး၇ ။ႏြငးံ နဵ႔သာငါ့ပါ့

ေန႔စဥး ၄ ေခါကးရျတး ပီယေကာငး့၌၈

ႏြငးံေရာ၊ ႀကိတးခပးေဆ့ေက္ား၈
အိပးမကးေစဂါထာ
ဥဵဳ သူရႆတီ နတးဘဵုေဆာငးႏြငးံ
မယးေဒဝီ

ပလီရာဇာ

နတးတကာႏြငးံ

သတၱဝါမ္ာ့ လူတလႊာ့ကို သနာ့ခ္စးခငး
ေမတၱာဝငးေအာငး က္ငး့ေဆာငး အိပးမကး
်ပဘိေလာံ၇ မာတာ မာတာ ခ္စးေစတနာ

သူရႆတီပီယဂါထာတစးမ္ဳိ့
ပိဋကတၳယ
သုခါဝဟဵ

သမၸဳဏၰဵ

ဇီဝြေဂၐေမ

သဗၺသိဒၶိ

နိသိဒိတျာ

မဵဓာ

ေရတု သူရႆတီ၈ ေန႔စဥးရျတး ပီယသိဒၶိ
ေကာငး့၌၈
လူနတးခ္စးခငးေသာဂါထာ

ပီေသာ ေဒဝ မႏုႆနဵ ပီေယာ
်ဗဟၼဏ ပုေတၱာပေယာနာဂ သုပဏၰာနဵ
ပီေယာ ဢႁႏၵိယနမဟဵ၈ အ်မဲတမး့ ရျတး
ဖတး သရဇၩာယးရမညး၈

ေဗာဓိညာဏဵ
အရဟႏ ၱာနဵ

ဗုဒၶဂုဏဵ

ပေစၥကာနဵ

ဘုရာ့ တရာ့ သဵဃာ ရတနာသဵု့
ပါ့ ငါံႏႈတးဖ္ာ့အာေခါငးအာရငး့ သိၾကာ့
မငး့ လညး့ ဖနးဆငး့လာလြ္ကး ေရႊသဵ

လူနတးခ္စးခငးေသာဂါထာ
အတီတဵဟိ

အာဏာစကးႏုိ့

အနာဂတဵ
အတိေမတၱဵ

အရိယာသု ်ဗဟၼာေဒဝ

မႏုႆနဵ အတိေမတၱဵ အတိပီယဵ ဧက

လ္ကးႏြငးံ

ေခါကးရျတး အိပးပါ အိပးမကးထူ့မကးလိမးံ
မညး၈ အိပးမကး်ခငး့အေၾကာငး့ကိုမေ်ပာရ
အလျနးေကာငး့ပါသညး၈
လူနတးခ္စးခငးေသာဂါထာတစးမ္ဳိ့
ပိေယန ေသာနေယာ သေဗၺပေ
ီ ယ
န ပီယဵ ပါဒန ေတာဇိေနာ ကာသိေတ
နေမာ ေဟာႏ ၱဳမမ ပီယဵ ပီယဵ၈
ပီယဂါထာ တစးနညး့
ယဵဇနပဒဵယတိ သဗၺဒိသာ သိေႏၷ
ေဟဝ မမ ပႆေႏ ၱာ ကရိႆဵ သိဒိၶဘဝ
တု ေမ သဒါ၈ ည၇ နဵနကး အ်မဲရတ
ျ းပါ၈

ငါ႔

အာတျငး့မြာ သိၾကာ့လာ၊ ညီညာေဆါငး
သဲၾက ထထဆရာ စကးအာဏာလညး့
တစးရာံရြစးကျကး

ငါ႔အာစကးထိပးတကး

လြ္ာစကး ထဆရာထ ႂကျဆရာႂကျ၈

ပုတၱဵေပမဵ ေဟာတုနိေရာမနဵ ပဥၥမဵစ ဇီဝိ
တဵ ဟိကပၸဌိတဵ၈ ညအိပးရာဝငးတိုငး့ ၆-

စကးကုနးေတာကးေအာငး

စိတးတမး့ စိတးမြနး့
ဥဵဳ

ေအာငးမတိမးညငး

ႀကိဳႏြငးံဝငး

သညး ်မငးသညးံမ္ကးႏြာမေနသာ ဆရာငါ
သိက
႔ု ပး၇ ဥေတနမငး့ေစာ ငါမဟုတးေလာ၇
မငး့ေစာရြိရာ မယးမိလာ ခ္ဥး့ဆရာခ္ဥး့
ကပးဆရာကပး၈ ည၇ နဵနကး ၄-ေခါကးရျတး
ပါ၈ အလိုရြိေသာအခါ စိတးတမး့စိတးမြနး့
၊ ရျတးေလ၈
လကးၫြဳိ့ၫႊနး
ဥဵဳ ပထဝီ သီသဗ
ဵ ေ
ု ဒၶါ အာဂစ ၦတိ
မမ ပူရေတာ ပဥၥဗုေဒၶါ မမသီေသ နိစၥဵဌီ
တဵ၈ ခရီ့သျာ့သူကို လကးၫြဳိ့ၫႊနး၊ ရျတး
ပါ၈ သူမ်မငးပါေစႏြငးံ၈

စကးရတတးဂါထာ

ဢတိၳယသြ္ဳိပနး့မနး့

ပိေယာေဒဝမႏုႆနဵ နဝဂုေဏဟိ

ဥဵဳ

ဘအဲဟဲရရစီနာယ

ေၾသာငး့

တမၺဳဒၶဵ ပီေယာ ဓမၼဂုေဏဟိ သျာခ္ာထဵပီ

သရီယကပး၈ နတးတငးေသာပနး့ကို ၀၄

ေယာ သဵဃဂုေဏဟိ သုပဋ
ၸ ပ
ိ ႏ
ၸ ဵၷ ပီေယာ

အုပးမနး့၊

သမၺဳေဒၶ

ဦ့ေခါငး့တျငးပနးပါ၈ မယဵုမၾကညးမရြိပါႏြငးံ၈

အဌဝီသ

ဘာေသနေသဒါ

ေဆာငးပါ၈

ေဟႏ ၱဳပီယဵ မမ၈ မ်ပတးရျတးလြ္ငး လူနတး
တိ႔ု ခ္စးခငး၌၈ အၾကဵအစညး ေအာငး်မငး
လျယး၌၈ အမႈအခငး့ ေအာငး၌၈ အေရြ ံ
စၾကာဝဠာ ေတာငး အေနာကး ေ်မာကး
အထကးေအာကး ၆-ေခါကးစီရျတး၈
သူငယးရုပးစီရငးနညး့
ကူ့တို႔ခ

ေငျ်ပာ့တျငး

မိနး့မ်ဖစးသူ

ပီယသြ္ဳိ
သီဝလိဝမး့တျငး

နာမညးတငးေပ

တျငး ပီေအာငးေရ့ ဥဵဳယထာ တေသဟဲ
သျာ့ဟုေခါငး့တျငး်ခဵဳ၇ ငဵု၊ ပတးလညးေရ့
အရဵတစးေထာငးမနး့၊ေဆာငး၈ လူ႔ေအာငး
ခ္စးသူေဌ့၈ ေပရျကး ထနး့ရျကးတျငး ရြငး

သူငယး႐ပ
ု း

သီဝလိ႐ပ
ု း ပီယေအာငးေရ့၊

ဝမး့တျငး

ပီသစျာေရ့၊ ဥဵဳ သိုငး့ကဟု ေဇားကနး့

နာမးကိုေရ့ပါ၈ ဥဵဳယထာ ဝါေသဟဲ သျာ့

အာဟိုငး့၈

ရဵလိုကးပါ၈

ဟု ။မႏ ၱာနးကို ထိပက
း စ၊ တစးကယ
ုိ း

သခၤ္ဳိငး့မြာ ထမငး့ ၄-ဆုပ၇း ေရတစးမႈတး

လဵု့ရဵၿပီ့မြ ။မႏ ၱာနးႏြငးံ (ှွွွ)စုတး၊

ေခါချကးႏြငးံ အရဵဂါထာႏြငးံ (ှွွွ)စုတး

ေဆာငး၈ အခ္စးဘကးတျငး အခ္စးသူေဌ့

ပါ၈ ၿပီ့လြ္ငး ၄-ရကး ထမငး့ေကၽျ့ပါေလ၈

ႀကီ့ တစးဦ့်ဖစးလတၱဵ၈

ပျဲ

။ဂါထာႏြငးံ

၂-မတးတငး၊

အေရ့ေပ၍လြ္ငး

လကးဖဲျ႔ထို့ေဆာငး၇

ေဟာဟိုမြာ

နငးံအေမ

လာေနတယး၇ သျာ့၊ ႏို႔စို႔ေခ္ ဟုဆ၊
ုိ ေစ
ပါေလ၈

ကိစၥေအာငး်မငး၌၈

အလျနးေကာငး့သညး၈

ေဈ့ေခ၍

တေယာထို့ပီယ
်မငး့အထီ့အမအၿမီ့ကိုယူ၈ တေယါ
တျငးတပး တေယာထို့တဵတျငး မိနး့မနာမး
ကိေ
ု ရ့ ဥဵဳ စဵုစီပေမာက၏ီ ပနးနီ်ခငး့လြ္ငး
ပနး့အငးၾကငး့

အိမးညၾတငး့လြ္ငး

ခ္ငး့

မ္ကးႏြာ

ၾကငးယာသို႔ကပး၇

တေယာထို့တဵကို

။ႏြငးံ

(၀၄)အုပးစုတး၇

ေသာသူကိုရညးမြတး၊

ဥဵဳ သဗၺဢတိၳ ဓဟိစိတၱဵ မိႈငးဆရာ

လို

မိႈငး၈ နဵ႔သာကိုမနး့၊လူ့ပါ၈ ကျမး့ယာကို

တေယာထို့ပါ၈

လညး့ မနး့၊စာ့ႏိုငးသညး၈ ။ႏြငးံ (၀၄)

အသဵၾကာ့ကမေနႏိုငး၈

အုပးစုတး၊ လူ့လိမး့ပါ၈

ပီယကျမး့ယာမနး့

ပီယဖေယာငး့မနး့

ဥဵဳ ပီယဝါေယ ပီေယသျာ့ဟဵု သုသု

ဥဵဳဖေယာငး့်ဖဴစငး ႏႈတးခမး့တျငး ရႊငး

ပီေယ ပီေယသုသု သူရႆတီလာလို႔႐ႈ

လြညေ
းံ လာံ၇

ဖျဟဲံ သိဒၶိစု (၀၄)အုပး ကျမး့ယာကိုမနး့၊

ေလာံ (ႏြမ်ဖဴစငး) ငါ႔ကို်မငး ရႊငးလြညးံေလါ႔

စာ့ ပီယ၈

၇ သူရႆတီ အသကးဝငးဘိေလာံ၇ ခ္ဥး့

ဥဵဳ ဧဟိစိတၱဵကပး၈ ဖေယာငး့ကို ၀၄
စကာ့

ေ်ပာ၈
လကးေဆာငးမနး့
ဥဵဳ ပိတးသပိတး သျာ့ဟ၈ ေပ့မညးံ
လကးေဆာငးကို အသကးေအာငးံ၊ (၄)
ေခါကးမနး့၇ ငါ႔ေမတၱာနငးယူ နငးံေမတၱာ
ငါ႔ကိုေပ့ ဟုဆက
ုိ ာ လကးေဆာငးပစၥညး့
ကို အသကးေအာငးံ၊ နမး့ၿပီ့မြ ေပ့ပါ၈
ပီယအေမႊ့နဵ႔သာမနး့

အသကးဝငး

ဆရာခ္ဥး့၇ ကပးဆရာကပး၇ နာမညးထညးံ

ပီယဖေယာငး့မနး့

အုပးမနး့ မြနးကူနခမး့တျငးသုတး

သူရႆတီ

၊

ပ္ာ့ဖေယာငး့စစးကို

(၀၄)အုပးမနး့

ကဘို့ဆီႏြငးံေဖ္ား၊ မြနးကူနဖူ့ ဆဵစတျငး
လိမး့၈
ပီယနဵ႔သာမနး့
ဥဵဳ ရာသတၱဵ ပီယဵမမ၈ နဵ႔သာကိုမနး့
၊လိမး့ ကျမး့ကိုလညး့မနး့၊စာ့ႏိုငးသညး၈
ပီယေက္ားနႏျငး့မနး့
ဥဵဳဢတိၳစဵတၱဵ သျာ့ဟ၈ နႏျငး့ကို ၀၄
အုပးမနး့လူ့၈
ပီယေက္ား ပနး့ဥ ပနး့မမနး့

ဥဵဳ ေတလဵေတလိ ရာဇာ သျာ့ဟ

ဂစ ၦမိ ၄-ေခါကး ရျတး)၇(ေၾသာငး့ ဓမၼဵ သရ

ယ္ကပး၈ ပနး့ဥပနး့မမနး့၊ႀကိတး နဵ႔သာ

ဏဵ ဂစ ၦမိ ၄-ေခါကး ရျတး)၇ (ေၾသာငး့

ေရႏြငးံလိမး့၈

သဵဃဵ သရဏဵ ဂစ ၦမိ ၄-ေခါကး ရျတး)ရျတး

ပီယသူရႆတီလြ္ာေစာငးံဂါထာ
ေၾသာငး့

နေမာ

ဂု႐ုသြ္တိဂတ္

ေဒဝီ်ဗဟၼာမဂၐယြ ဝါသြ္ ဝါသတဵ တုေဌတု
မမဇိဝြေဂၐ၈ စကာ့မေ်ပာမီရျတး အ်မဲတမး့
ရျတးႏိုငးလြ္ငး သာ၊ေကာငး့၌၈
တုနးတိုကးအေဆာငး
ဥဵဳ

ေနာေနာေၾတာၾတာသီရိေယာ

အိမး်မဵဳေထာကးဆနးေလြ္ာကးပိတးေတါကး
ေညာေညာ

ေညာေညာ

ဆိတ
ု င
ုိ ့း ပနး့၇ ေရခ္မး့၇ ဆီမ့ီ ဘုရာ့မြာ
လြဴရမညး၈
အစီအစဥးၿပီ့ေသာအခါ
ကို

ေဆာငးထာ့ပါ၈

အလျနးခ္စး၌၈

။အငး့

ဢတိမ
ၳ န
ိ ့း မမ္ာ့

(လငးရမ
ိြ ယာ့ေရြာငးေလ)

ကုနးစျဵလိုက ေရစိမး၊ဖ္နး့၈
ကာယသိဒၶိ
ဗဵု့ေဘ့ စကးေသနတးေဘ့ လျတးကငး့ရနး
ဂါထာ

အိမးရြငးမညး

သညးဟ
ံ ယကပး၈ က္ီ့မနာ့ထနး့ရျကးတျငး

ဢႏၵာမာယာဓိဝိယာခါ နာနာဝိဓာ႐ု

ေရ့၊ လကးဖဲျ ံလုပးေဆာငး ဆိုငးတင
ျ း

ဟနာ တာလစၥ မာနညေႆေဝန ဇီန

အ်မဲထာ့ ကုနတ
း က
ုိ အ
း ေက္ား၈

ပါဒနတၱာဘဝ၈ ။ဂါထာႏြငးံ ညအိပးရာ

မယာ့မ္ာ့ေသာအငး့(အငး့ၫႊနး့)
အ
န

။အငး့ကို ေရႊ်ပာ့တျငး
ဝ ်ဖစးေစ

ေငျ်ပာ့တျငး်ဖစးေစ

ယ ဝ အ်ပာ့ခတးၿပီ့ၿပီ သစၥာေရ့၇

ဝငး ၆-ေခါကး၇ နဵနကးအိပးရာထ ၆-ေခါကး
ရျတးႏိုငးပါက ေက့္ဇူ့အတိုငး့ မသိမြတး
ေလ၈
ရနးေအာငးဂါထာ

မိမိေမျ့နဵကို အလယးကက
ျ းတျငး ေရ့ရျတး

ဥဵဳ တ႐ုနကုဗ္ာရီ သျာ့ဟ၈။ဂါထါ

ရနး ဂါထာကာ့ (ေၾသာငး့ ဗုဒၶဵ သရဏဵ

ကို ညဥးံ နဵနကး ၄-အုပးမနး့၊ သျာ့ေသား
ရနးေအာငး၌၈

မေကာငး့ေသာအၾကဵ ေပ္ာကးေသာ
မႏ ၱာနး
ဥဵဳ ဗုဒၶစက၎ဵ ဓမၼစက၎ဵ သဵဃစက၎ဵ သု
ညဵသတၱ႐ု သျာ့ဟ၈ ။မႏ ၱာနးကို နဵနကး
တိင
ု ့း ၄-အုပးမြ္ ရျတးေသား မေကာငး့ေသါ
အၾကဵအစညးမ္ာ့ပေပ္ာကး၌၈
အကာအကျယး ထဵု့မနး့ပနး့မနး့ဂါထာ

ဧဥဵဳ မာရ အာဠာဝကဵ ဂဗုယက၏ဵ
ေစာရဵ အဂၤုလိမာလဥၥ၇ စိဥၹာမာရဒုဌဝစနဵ
ကုဒႏ ၱာ
ဒိဌိ်ဗဟၼဏ

သုသာျ က၇ ဧသျာသုဢ၇ ဢသျာကုဧ (၀၄)
အုပးမနး့၇ မနး့ေသာအခါ ဆူ့မရြိေသာပနး့
သစးရျကးကို်ဖစးေစ၇ သနးစ
႔ ငးေသာထဵ့ု ်ဖစး
ေစ၇ မနး့ၿပီ့ေသား ကျမး့တျငး ထညးံ၊စာ့၇
ပနး့်ဖစးက ေဆာငး၊သျာ့ေသား အကာ
အကျယးေကာငး့၌၈
ကာယသိဒၶိ မႏ ၱာနး
ဥဵဳ နတၳိ နတၱဵ သရဏဵ နာတဵသဵု့
ဆယး၈ ။မႏ ၱာနးႏြငးံ သေ်ပပနး့ကို မနး့
၊ေဆာငးေလ၈
ရနးေအာငးေသာနညး့

အဌဌာနီ

ဓမၼရာေဇန

ဇဵနိေတာ ဧေကာသေစၥန ေသတၳိ ေတ
ေဟာတု

ဇယ္မဂၤလဵ၈

။ဂါထာကို

ဖေယာငး့တိုငးတျငး သဵု့ေၾကာငး့ညီစျာေရ့
၊ မီ့ထျနး့ေလ၇ ရနးအေပါငး့ကို ေအာငး၌၈

ဥဵဳ နာသဵသိေမာ၇ သဵသိေမာနာ၇ သိ
ေမာနာသီ၇ ေမာနာသဵသိ၇ ဢသျာသုဧ၇ ဧ

နေႏၵာပနႏၵဥၥ ပဏ ဇိနိဒုဂၐါဟဇ

ကာယသိဒိၶ မႏ ၱာနး
ဗုဒၶဵ သရဏဵ ကာဆရာကာ၇ ဓမၼဵ
သရဏဵ ဆုတးဆရာဆုတး၇ သဵဃဵ သရဏဵ
လနးဆရာလနး ခရီ့သျာ့ေသား ၄ ၫျနး႔ကို
၄-အုပးမနး့၊

ေဆာငးရနးဟူသမြ္

မၾကဵ

စညးႏိုငး၈
အကာအကျယးမႏ ၱာနး
ဥဵဳလု သုပေ
ီ ယ၈ ။မႏ ၱာနးကို ၀၄
အုပး ကျမး့ကိုမနး့၊ စာ့ေသား အကာ
အကျယး အလျနးေကာငး့၌၈
ေအာကးပါအတိုငး့

သျာ့ေလရာ

တျငး စာ့သျာ့က ေဘ့ရနးကငး့၌၈ ခရီ့
သျာ့မညး်ပဳေသာအခါ မိမိအိမးမြ မီ့ဖိုသို႔
၄-လြမး့ႏြငးံအေရာကး သျာ့ၿပီ့ေသား စဖို

လညး်ပာကို လကးသဵု့ေခ္ာငး့ႏြငးံ စတိမြ္

ဥဵဳပထဝီဗလ သဵဗုဒၶါ မမ ပူရေတာ

ယူၿပီ့လြ္ငးစာ့ မီ့ဖိုသို႔သျာ့စဥး ရျတးရမညးံ

ဂစာၦတိ ပဥၥဗုဒၶါ နမာမဟဵ မမ သီေသ

မႏ ၱာနးကာ့ ဥဵဳ ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ

ပတိ႒ိတာ၈ ။ဂါထာ၌အၫႊနး့ကာ့-

စိတၱဵယသဵ နကမၸတိ အေသာကဵ ဝိရာဇဵ
ေခမဵ၈ ။ဂါထာကိုမီ့ဖိုသို႔ စ၊သျာ့ေသာ
ေနရာမြလြမး့၊ လြမး့၊သျာ့ အဆဵု့တိုငး
ေအာငး ရျတး၊ သျာ့ၿပီ့လြ္ငး စဖိုလညး်ပာ
ကို အထကးပါအတိုငး့ စာ့သဵု့၊သျာ့ပါ
ေလ၈

ကျမး့စာ့သတၱာ ၄-အုပး၇ ဆဵေလြ္ား
ဒႆ ှွ-အုပး၇ သတၱႀတိနး့ ၀-အုပး၇ ဆီ
လိမး့ပဥၥ

၂-အုပး

ရျတးပါ၈

ေတာဝငး

သျငးသျငးယ္ယ္ေသာဠႆတညး့၈

ှ၃-

အုပး၇ ႀကီ့ထေလမူ ရြစးႀကိမးဟူက ရနးသူ
ေတျ ံေပ္ာကး ှဿ-ေခါကးတညး့၈ ထိသ
ု ညး
စစးမကးအိပးစကးတလီ ကို့ေခါကးစီတညး့၈

အႏ ၱရာယးကငး့ဂါထာ
ဥဵဳ ဢတိပိ ပိဋကတၳယဵ အနိစၥဵျ ဒုက၏ဵ
အနတၱဵ သတၱေဗာဇၩေဂၤါ အ႒ဂၤ ီေကာ
မေဂၐါ စတုပဌာနဵ သဗၺႆ ဢေႏၵာ သဟ
ႆ သူရေ
ိ ယာ ေၾသာငး့နေမာ ေမတၱာနဵ
ရာဇဘယဵ ေစာရဘယဵ ဥဒယဘယဵ အဂၐိ
ဘယဵ သတၱဘယဵ သဗၺဘယဵ ေဇေယ္ာ
ေဇယ္တုမဂၤလဵ၇ အနိစၥဵ သခၤတဵ ပဋိစၥ
သမုပႏ
ၸ ဵၷ ခယဓမၼဵ ဝယဓမၼဵ နိေရာဓဓမၼဵ
ခမတိ၈

။ဂါထာကို

ႏႈတးတင
ျ း

ေဘ့ရနးကငး့ဂါထာေတားႀကီ့

ေခါကးမနး့၊ေသာကး၈ ခတးထာ့လြ္ဳိသျငး့
သဵေ်ခက္ငး့လညး့

အ်ပငး့တိုကးေလြာငး

တေတာငးရျတးေပ

ထျကးလတ
ျ းေပ့အဵံ၈

ညီေထျ့ရငးခ္ငး့
သာသနာ

လူခပငး့ကို

ပျငးံလငး့

ပျာ့ေၾကာငး့ရြာသညး

စႏၵာ

လမငး့ ေကာငး့ကငး်ခငး့သညး ေကာငး့
်ခငး့ ။ဂါထာေတား၌ အက္ဳိ့တညး့၈

အ်မဲ

ေဆာငး၇ အိမးတျငး ေရ့၊ကပး ေဘ့အရပး
ရပးကငး့၌၈

ရြိသညးံသေႏၶ မဖျာ့ေနေသား ေရကို ၆-

ကာယသိဒၶိ အငး့ႏြငးံ ဂါထာ
ဥဵဳ စတၱာေရာ သတိ ပဌာ

၁

၂

၅

၄

ှ

၁ နာ စတၱေရာ သမၼပၸ ဓာနာ

၁

၀

၂ စတၱာေရာ ဢဒၶိပါ ဒါနာ ပဥၥိ

ႁႏၵိယာနိ ပဥၥဗလာနိ သတၱေဗာဇၩဂၤါနိ အ႒မ

မိ၈ သဵု့ခါေစ႔ေအာငး စစးယူ၊ ၀၄ အုပးမနး့၈

ဂၐဂၤါနိ၇ နဝေလာကုတၱရာဧေကာ သမၼသမၺဳ

နဖူ့သုညကျငး့၈

ေဒၶါ တဆူေတားဘုရာ့ တညးေစသတညး့၈
သိဒၶိကို့ပါ့တျငး သဵု့ရနးဂါထာ

ကာယသိဒိၶႏႈတးငဵု
(ဥဵဳ ငကို့ ငမို့ ငစို့)။ကုိ ေရႊေငျ

ဥဵဳ ေဒါ႐ုနိဗေ႑ာငး့၇ ဥဵဳ ေဒါ႐ုနာဗ

ထျငးထို့၇ စုတးရနးကာ့ ဥဵဳေကေက ေမေမ

ေ႑ာငး့၇ ဥဵဳ ယက၏ိနာဗေ႑ာငး့၇ ဥဵဳ ပတၱီနီ

၄- အုပး၇ ဥဵဳကုယုမုဒု ၄-အုပး၇ ဥဵဳ သိမဓိ ၄-

ဗေ႑ာငး့၇ ဥဵဳ ပတၱိနာဗေ႑ာငး့၇ ဥဵဳ ပတၱိ

အုပး၇ သိမးထမ
ဲ ြာစီရငး၇ ႏႈတးငဵု၇ ဢသျာသု

နိဗေ႑ာငး့၇ ဥဵဳ ပတၱိနာဗေ႑ာငး့၇ ဥဵဳ

သုသာျ ဢ ။ကို ေရႊေငျတျငး ေသခ္ာစျာ

တလြ္ဗေ႑ာငး့၇ ဥဵဳ တလြ္ာဗေ႑ာငး့၇ ဥဵဳ

ေရ့၊ ဘုရာ့ေရြ ံတျငးထို့၇ ။ကို သရ

မာရဵထကးထကး၇

ဏဂဵု ဂုဏးေတား ၀၄-အုပး စုတးငဵုေလ၈

ေယာကး္ာ့လကး္ာ၇

ဥဵဳ

မာရာထကးထကး၇
မိနး့မလကးဝဲခ္ီခို၌၈

နတးက၌၈ ႐ုပးထာ့ နာမးေ်ပ၌၈ အလဵု့
ေရစိမးေသာကး၇ အကုနးမၫႊနး့၈

ပီယဵမမ ဧဟိ ဧဟိ အာဂစၧႏၲဳ အာဂစၧႏၲဳ

သုဏာတု ေမ ဘေႏၲ သဵေဃာ
သက၎စဵၥ

ဒါအဵ

ဥဵဳ တဵလ
ု ဝ
ဵ ါ ေလလဵဝါ ရာဇာေနာဝါ
ေဒဝီ ေလာဝါ ပုရိေသာဝါ ဢတိၳေယာဝါ

ကာယသိဒၶိမႏၲာနး

နေမာဗုဒၶါယ္

ကာယသိဒိၶစာ့ဖျယးမႏၲာနး

တရိတၱ

ဝါေဟာတု ပုတၱဵ မမ ခ္ဥး့ဆရာခ္ဥး့၇ ကပး
ဆရာကပး၇ စစးထဵု့ ၀၄-အုပးမနး့ပါ၈
ေသနတးကာယသိဒိၶ

လာေစ ဆရာလာေစ၈ ။မႏၲာနးႏြငးံ သငးံ
ရာစာ့ဖျယးကို ၄-အုပးမနး့၊ ေကၽျ့၇ စာ့မိ
လြ္ငးအစာေၾကေအာငးခဵ၌၈
ေနာကို့လဵု့ဂါထာ
ေနာရဇၨတိ ရဇၨမာေနာ နာေနာနာ

ဥဵဳ စေက၎ စေက၎ သမၸေတၱ သဵဃာ

ေန ဥတၱေမာ နာေနာနာေနာ ဘုမၼရာဇာ

ဒိေသသာ အာပတၱိေယာ အာေရာေဝရာ

ေနာ နာေနာနာေနာ ဢတိပေ
ိ သာ ဘဂဝါ
ဗုဒၶဵမႏၲာ သုခါဝဟာ ဢတိဗုေဒၶဟိ သရ

ဏဵ သေဗၺေဒဝါ ပီယဵမမ၇ ဢတိဓေမၼဟိ

အနႏၲသိဒၶိဂါထာေတားႀကီ့

သရဏဵ အႏၲရာေယာ ဝိနႆႏၲဳ၇ ဢတိသဵ
ေဃာဟိ သရဏဵ စတုရာဇာ ပီယဵမမ၇
သဗၺဟိ ပီယဵမမ၈ ည၇ နဵနကး ၆-ေခါကး
ရျတး ပီယေကာငး့၌၈ အႏၲရာယးအေပါငး့
လညး့ ကငး့ေသာဂါထာ်ဖစးသညး၈

ဧကစိတၱဵ စိေတၱတာျ ဧကဓေမၼသု နိ
ဓသေတာ

ဧကရာဇာတိ

အသမာေလာေက

ပါကေဋာ၈

ပုေတၱာ၇ ဒကိ၏ေဏ၇ ဝါမအဵေသ ေမာဂၐလႅာ
ေနာ၇ ပုရေတာ ပိဋကတၱယဵ၇ ပစိၧေမ မမ
အာနေႏၵာ စတုဒၵိသာခိဏာသဝါ သမႏၲာ
ေလာကပလာစ ဢႏၵာေဒဝါ သ်ဗဟၼကာ
ဧေတာ အာႏုဘာေဝန သေဗၺဘယ ဥပဒၵ

ဧရြစးခ္ကးဂါထာ

ႆတိ၇

သိရသိၼ ဵ ေမ ဗုဒၶေသေ႒ာ သာရိ

ဧသတိသဗၺ

ဝါ

အေနက

အႏၲရာယာပိ

ဝိနႆႏၲဳ

အေသသေတာ၈
အ်မဲတမး့ ရျတးဆိုပျာ့မ္ာ့ပါ၈ အထူ့

ဗုဒၶါနဵ ဧသဟိဓမၼမုတၱဵ၇ ဧသတိမဂၐ မဂၐႆ

သ်ဖငးံ

ဧသတိပနေတ နေမာ၈ အ်မဲတမး့ ရျတး

ေသာအခါ အိမးတျငးစာေရ့၊ ကပးထာ့

ဖတးသရဇၩာယးပါ၈

ရမညး၈

ဧရြစးခ္ကးဂါထာတစးမ္ဳိ့

ကပးေရာဂါအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေရာကးေန

အႏၲရာယးကငး့ဂါထာ

ဧေယန သီလဝေႏၲာေသာ ဧေယန

စီရဵ ပါေလတုမဵ ဗုေဒၶါ ဓေမၼာ ရမတု

ေမ န ဝိသုေတာ ဧယတာနဵ စ ေဇတျာဝ၇

မာနေသ သဵေဃာဓာတု သုခသ
ဵ ေဗၺ ေဒဝါ

ဧေယန၈

မာေနႏၲဳ သဗၺဒါ၈ တစးေန႔ ၆-ေခါကး ရျတး

ဧယသိေတာ

ဧယနစ နာဂ

မုတၱာနဵ၇ ဧေယနစ ေသာတိသဵ ဧေယ
ေကနစိ ဇလိတဵဧေယမိ တဵ နမာမဟဵ၈
ရျတးဖတးသရဇၩာယးပါ၈ စုနး့ဘုတး တေစၧ
တု႔ိ ခ္စးခငး၌၈ အေခ္ာကးအလြနး႔ မေတျ ံ
ႏိုငး၈

အႏၲရာယးကငး့၌၈
စညး့စိမးကိုမဖ္ကးႏိုငးေသာဂါထာ
ယသ ေဘာဂါစ ဗညာစ၇ ယသႏၲိ
သဗၺဗုဒၶါနဵ ယဇိတာျ ဓမၼသဵဃၪၥ တသႏၲိ
အဧတဵပဒဵ

ယသပါေဒသဵု

ယုဝေတၱာ၇

ယသဂႏၶဗၺ သာဓိေတာ ယသ ေတေဇန

ဓနသိဒၶိ ရြငးသီဝလိသဵု့ဂါထာ

ဇာလိေတာ၇ ယသိဒၶိတဵ နမာမဟဵ၈

ဥဵဳ သီသလိစ မဟာနာမဵ ဢႏၵာေဒဝါ
သ်ဗဟၼကာ

ထငးေက္ားဂါထာ
သမၺဳေဒၶ

အ႒ဝီသၪၥ၇

ဒျါဒသၪၥ၇

သဟႆေက၇ ပၪၥႆတ သဟႆာနိ
နာမာမိ သိရသာမဟဵ၇ အပၸကာ ဝါဠဳကာ
ဂဂၤါ၈ အနႏၲာ နဗၺဳတာ ဇိနာ၈ ေတသဵ ဓမၼၪၥ
သဵဃၪၥ အာဒေရန နမာမဟဵ နမက၎ာရာ
ႏုဘာေဝန၇

ဟိတာျ

သေဗၺ

ဥပဒၵေဝ၇

အေနက အႏၲရာပိ ဝိနႆႏၲဳ အေသသ

သဗၺလာဘဵ

ဘဝိႆတိ

ေယာ႐ုေက၏ာ ေတစ သမၸေႏၷာ သဗၺသမၸ
တိ ဧဟိ ဧဟိ သျာ့ဟယ္ကပး၇ ဥဵဳ သီဝလိ
စ မဟာနာမ သဗၺလာဘဵ ဘဝိႆတိ၇
ေထရႆ

အာႏုဘာေဝန

သီဝလိေယာ

မယာဆိႏၵဳ

မဟာေထေရာ

မဟာ

သီေသ ဌေပတျာ မဟာဢႏၵာစ ေဒဝတာ
မႏုႆနဵ ေဒဝါနာမ သျာ့ဟ သျာ့ဟဵု၈
တစးေန႔ ၆-ေခါကးရျတး၇ ရျတးႏိုငးသမြ္

ေတာ၈
ေဘ့ရနးကငး့ကျာ မဂၤလာဂါထာေတား

တနးခို့ထကး်မကးပါသညး၈
ဘယသိဒၶိေရနဵဆီမနး့

ဗုေဒၶါစ မဂၤလာ ေလာေက၇ သမၺဳေဒၶါ
စာပိ ေလာကေဂၤါ၇ ဗုဒၶဵသရဏ မာဂမၼ

ဥဵဳ ဗုဒၶေတေဇန ဓမၼေတေဇန သဵဃ

သဗၺာ ဒုေက၏ာ ပမုစၥေရ၇ ဓေမၼာစ မဂၤေလာ

ေတေဇန သျာ့ဟ၇ (၄)အုပး၈ ဥဵဳ ဗုဒၶမာ

ေလာေက ဂမ႓ီေရာ ေဟာတိ ဒုဒၵေသာ

ေရာငး ဓမၼမာေရာငး သဵဃမာေရာငး သျာ့

ဓမၼဵသရဏ မာဂမၼ သဗၺာဒုေက၏ာ ပမုစၥေရ

ဟ(၄)အုပး၇ ဥဵဳ ဗုဒၶသဵ ပီမာ သျာ့ဟ၇(၀)

သဵေဃာစ မဂၤေလာ ေလာေက ဒက၏ိေဏ

အုပး၇

ေယ္ာ

နာညတိႁႏၵိယသဵဝရာ နာညၾတသဗၺနိသဂၐါ

သဒါေဟာတိ

သဵဃဵ

သရဏ

မာဂမၼ သဗၺာ ဒုေက၏ာ ပမုစၥေရ၈
။ဂါထာကို တစးေန႔ ၆-ေခါကးစီ
ရျတးပါေလ၈

ဥဵဳ

နာညၾတေဗာဇၩငးတပသာ

ေသာတိၳ ပႆာမိပါဏိနဵ၈(၀)အုပး၈ ။
ဂါထာ ၁-ခုကို ေရနဵဆီတင
ျ း မနး့ရမညး၈
အသဵု့ကာ့ ရပးထဲ ရျာထဲ၉ ေရာဂါဘယ

်ဖစးခဲံေသား

တစးရျာလဵု့ကိုသဵု့ပိုငး့ပိုငး့၊

။မနး့ၿပီ့သာ့

ေရနဵဆီကိုထန
ျ း့ပါေလ၈

ဥဵဳ ေတစဵု ေတစုဵ သျာ့ဟ၈ ။မႏၲာနးႏြငးံ
ေခါငး့ကိုကိုငး၊ (၄)အုပးမနး့၈

အလျနးေကာငး့ပါသညး၈ လူမမာကိုထျနး့
ရနးကာ့ မနး့ၿပီ့သာ့ေရနဵဆီကို မီ့ချကး
သစးတင
ျ း

ထညး၊
ံ

လူမမာ်မငးေလာကး

ေသာ ေနရာတျငး လူမမာေ်ခရငး့၉ တစးခု
ခုေပ၍တငး၊ ေနဝငး ၃-နာရီေလာကးထန
ျ း့
ရမညး၈

။မီ့ထျနး့ထာ့ေသာအခါ

အ

ခနး့ဝတျငး လူသူေလ့ပါ့မေနရ၇ ေသျ့႐ို့
သာ့႐ို့မဟုတးခံေ
ဲ သား ပေယာဂအာ့ႀကီ့

ေခါငး့ကိုကးဆီမနး့ဂါထာ
ဥဵဳ သီေသနာ႐ု ဗႏၶာေန အ႒ိမဵသဵ
ေလဟိတ ဘယဵဝါတယဵ ဗုဒၶဂုဏဵ ဝိန
ႆႏၲဳ ဓမၼဂုဏဵ ဝိနႆႏၲဳ သဵဃဂုဏဵ
ဝိနႆႏၲဳ၈
။မႏၲာနးႏြငးံ

ေခါငး့ကိုကးရာကို လိမး့ပါေလ၈

၊ ဖုတးတေစၧဝငးခံေ
ဲ သား လူမမာကိုယးတိုငး
ထ၊ မႈတးတတးသညး၈ လူမမာကထ၊
မႈတးေသားလညး့ လူေကာငး့မ္ာ့က ထပး
၊ ထျနး့ရမညး၈ ထိုမီ့တိုငးကို တစးညလဵ့ု
ထျနး့၊ထာ့ရမညး၈

လူမမာရြိေသာအိမး

မ္ကးစိနာေရမနး့
ဥဵဳ စကးချာဗာစ မာဂစၧတိဖျဟ၈ ။
ဂါထာႏြငးံ (၀၄)အုပး ေရကိုမနး့၊ မ္ကးစိ
ကိခ
ု ပးေပ့ရမညး၈

တိုငး့ထျနး့ပါ၈ ဖုတးတေစၧမ္ာ့ မကပးႏိုငး
မဝငးႏိုငး၈ အထူ့သ်ဖငးံ အလျနးေကာငး့
ေသာနညး့ ်ဖစးသညး၈(ပျေ
ဲ တျ ံမ္ာ့ၿပီ)
ေခါငး့ကိုကးမနး့မႏၲာနး
ဥဵဳ စစဵတဵလဵ ေတာငးယဵ သျာ့ဟ၈
။မႏၲာနးႏြငးံ (၀၄)အုပး ေခါငး့ကိုကိုငး၊
မနး့ေလ၈
ေခါငး့ခဲေသားမနး့ရနးမႏၲာနး

မနး့ၿပီ့ေသာဆီကို

မ္ကးစိအမႈိကးထျကးမႏၲာနး
ဥဵဳ

ႀတိႀတိသာျ ့ဟဵု၈

။မႏၲာနးႏြငးံ

ေရကို (၀၄)အုပး မနး့၊ မ္ကးစိကို ဖျငးံခ္ီ
မြိတးခ္ီ်ပဳလုပးလြ္ငး ထျကးလာလိမးံမညး၈
မ္ကးစိနာေရမနး့တစးနညး့
ဥဵဳ စက၏ဳသီသဵ မရဏဵ ဓမၼာနတၳိ မရြိ
သျာ့ဟ၈ ။မႏၲာနးႏြငးံ ေရကို(၀၄)အုပး
မနး့၊ ခပးပါေလ၈

မ္ကးစိနာေရမနး့တစးနညး့
ဥဵဳ စက၏ဳသီသဵ မရဏဵသျာ့ဟ၈ ။
ဂါထာႏြငးံ ေရကို(၀၄)အုပးမနး့၊ ေသာကး
လညး့ေသာကး မ္ကးႏြာလညး့သစးပါေလ၈

ေဆာစျာ ဝငးကမာၻသို႔ ထျကးဆရာထျကး
။မႏၲာနးႏြငးံ ေရကို (၀၄)အုပးမနး့၊ ပနး့
ကနး်ပာ့တစးခုတျငး ေရကိုထညးံ၊ ေခါငး့
ငဵု႔ၿပီ့ ဖျငးံခ္ီ မြိတးခ္ီလုပးပါေလ၈
မ္ကးစိနာေရမနး့

မ္ကးစိနာေရမနး့တစးနညး့
ဥဵဳ

တိႏတ
ၷီ ႏ
ိ ၷကး ဆိုငးကာသကး

တိမန
း ကး ေ်ပ့ဆရာေ်ပ့ သျာ့ဟ၈ ။
မႏၲာနးႏြငးံ ေရကို (၀၄)အုပးမနး့၊ ဇလဵုမြာ
ထညးံ ဖျငးံခ္ီ ပိတးခ္ီလုပးေလ၈
မ္ကးစိနာေရမနး့တစးနညး့
ဥဵဳ သီဝါသီဝါ သျာ့ဟ၈ ။ဂါထာ
ႏြငးံ ေရကို (၄)အုပးမနး့၊ ခပးေလ၈
မ္ကးစိနာေရမနး့တစးနညး့
ဥဵဳ

မ္ကးစိနာေနစဥး

ေနပူလြနး့

က္ီ့ကနး့ တအာအာ ။ဂါထာႏြငးံ ေရကို
(၄)အုပးမနး့၊ ၾကဵသဵု့ပါေလ၈
မ္ကးစိနာေရမနး့

ဥဵဳ ဘီလူ့သိနး့ေသာငး့ မေကာငး့
ပယးချာ အနိစၥ ဒုက၏ အနတၱ ်မတးစျာဘုရာ့
ထငးရြာ့ရပးေတားမူပါ၈ ဥဵဳ ေဗာဓိမ႑ေလ
ဟဲံ သူယတ
ု ေ
း နာကးဆတ
ု း ဖျဟဲံ၈ ေရကို ၄
-အုပးမနး့၊ မ္ကးစဥး့ခပး ေပ္ာကး၌၈
အ႐ို့မ္ကးေရမနး့
ဥဵဳ ကာက္ သျာ့ဟ၈ ေရကို(၄)အုပး
မနး့၊ေသာကးပါ၈
တစးနညး့အ႐ို့မ္ကးေရမနး့
ဥဵဳ ငဇငး႐ိုငး့ ေသာေသာ ဗ္ဳိငး့ေလာ
ေလာႏြငးံ

။မႏၲာနးႏြငးံ

အ်မဲေစာငးံ၌၈ စတုပါလ နတးသာ့ ၁ေယာကး ဦ့ေခါငး့သျနး၌၈ ထျကးလညး့

ေရကို

(၀၄)အုပး

မနး့

ေသာကးေလ၈

ဥဵဳ ေဂါတမကာ့ေခါငး့ရငး့ကေစာငးံ
၌၈ ပေစၥကဗုဒၶါ ရဟႏၲာ လကး္ာလကးဝဲ

ဆရာဒငးႀကီ့လာက္ဆရာက္၈

ငါ့႐ို့မ္ကးေရမနး့
ဥဵဳ

စက၎္

စက၎္

သျာ့ဟ၈

။

မႏၲာနးႏြငးံ ေရကိ(ု ၄)အုပးမနး့၊ ေသာကးပါ၈

အ႐ို့က္ေရမနး့

ဝမး့နာေရမနး့

ဥဵဳ ဒငးႀကီ့ပကးလကး ငါအ႐ို့မ္ကး
ထျကး ဆရာထျကး သကးဆရာသကး ေ်ပ

ဥဵဳ သျတးသတ
ျ း သျာ့ဟ၈ ေရကို
(၀၄)အုပးမနး့၊ တိက
ု လ
း က
ို ပ
း ါ၈

ဆရာေ်ပ ေၾကဆရာေၾက၈ ။မႏၲာနးႏြငးံ

ဝမး့သျနးေသားမနး့ရနးဂါထာ

ေရကို (၀၄)အုပးမနး့၊ ေသာကးပါေလ၈
ဒိ႒ေပ္ာကးေနက္နညး့ ်ဖစးပါသညး၈

လကးပနးပငးေအာကး
(၀၄)အုပးမနး့ပါ၈

ဗုဒၶါ
တိ၇႔ု

ဥဵဳ ရြိနး့ခနဲဝမး့ထဲမြာ အပုပးခလုပး်ပဳ
ဆငး့

ဆရာဆငး့ ေပ္ာကးဆရာေပ္ာကး၈ ။
မႏၲာနးႏြငးံ (၀၄)အုပး မဆစးဆီကို မနး့၊
လိမး့ၿပီ့လြ္ငး ႏြိပးလိုကးပါ၈
ဝမး့နာဆာ့မနး့မႏၲာနး
ဥဵဳ စီစီတရီ သျာ့ဟ၈ ။မႏၲာနးႏြငးံ
ဆာ့ကို မနး့၊ ေသာကးမ္ဳိေလ၈

ဥဵဳ အဂၐါသိသာ နဠာဗုဒၶါ နဠာေတ
ေမဝစ

စတုညာယဵ

အရဟႏၲဵ

ရာဇေကာဓဵ ဝိနႆႏၲဳ၈ ။ဂါထာႏြငးံ ဆီ

ရငးဘတးနာေပ္ာကးေသာမႏၲာနး

သကးဆရာသကး၇

တိတဆ
း ရာ

အ႐ို့က္ဳိ့ေရာငးဆီမနး့

႔ေပ္ာကး

ေခ္ာကးခနဲက္ ရြာမရ ေၾသာငး့ ဒူေရ ဒူေရ

၊ မေနသာ

ပိတးဆရာပိတး၇

မနး့၊ ေကၽျ့ပါ၈

လညးေခ္ာငး့တငး
ငါ့ရဵ

ေခ္ာငး့သို႔စီ့

တိတ၈း ။ဂါထာႏြငးံ (၀၄)အုပး ထမငး့ကို

ဥဵဳ ငြကးႀကီ့ ထီ့လႈိငးကာ ဒငးႀကီ့
စာ့မဝငး

သနပးစီ့ေစာငး့

သညးခရီ့

အ႐ို့စူ့ေရမနး့

ဆရာ

ဥဵဳ

ေရတို႔

(၀၄)အုပးမနး့၊

အက္ိတး

ဓာ့ထိ လြထ
ဵ ့ုိ အေၾကာတငး အေၾကာထဵု့
ရစး တိက
႔ု ုိ သစၥာဆို၊ ကုေလ၈
အ႐ို့ဆကးဆီမနး့မႏၲာနး
ဥဵဳ ေၾကာေသေၾကာမ ေၾကာေလ့ချ
ဇီဝကသမာ့ မႏၲရာ့ အသာ့်ခငး့ယြကး
ဆကးဆရာဆကး၈ မဆစးဆီကို (၀၄)အုပး
မနး့၊ လိမး့က အက္ဳိ့ဆကး၌၈

၊ အနာသကးတနး႔ကိုစိတးေလ၈ ေပ္ာကး

အေၾကာတငးဆီမနး့
ဥဵဳ ေၾကာေသတဖဵု ေၾကာမ ဆဵ၌
ု

ကငး့ေသာသူေတျမ္ာ့လြၿပီ၈

တဖဵတ
ု ကျ စု၊က္၌ သကးဆရာသကး၈

သကးတနး႔မနး့တစးနညး့

ဆီကုိ(၄)အုပးမနး့၊ နယး၈

ဥဵဳ သကးတနး႔ ေခါငး့်ဖဴ ေခါငး့နကး
ဂဠဳဵဆရာ သကးဆရာသကး၇ ထဵု့နႏျငး့ကို

အဖု-အက္ိတး သကးတနး႔မနး့
ဥဵဳ

ပငးလယးကသစး

ၾကကးဥႏြစး

မနး့၊ ်ဖတး၈

အ်မစးေ်မသို႔ မဆငး့ႏြငးံ ေသဆရာေသ၇

သကးတနး႔ထဵု့မနး့တစးနညး့

ေၾကဆရာေၾက၈ ထဵု့ကို မနး့၊ အဖုအ
က္ိတးကို ဝိုငး့၊ သုတးၿပီ့ေသား ၾကကးေ်ခ
ခတးပါ၈ ဓာ့ကိုမနး့၊ခုတး (၀၄)အုပးမနး့
ရမညး၈

ဥဵဳဖျ သကးတနးပ
႔ ေလျ ႀကိဳ့ႏြငးံေချ
သကးတနးပ
႔ ေလျ ႀကိမးႏြငးံေချ ေခါငး့ကေန
သညး့ေ်ခသို႔
မနး့၊

သကးတနး႔ထဵု့မနး့ဂါထာ

ေနရာမေကာငး့

သကးတနးရ
႔ ရ
ိြ ာတျငး

ထဵု့ကို

အသကးကို

ေအာငးံ၊ လိမး့ေပ့၈

ဥဵဳ သကးတနးင
႔ မျ့ဲ ေနရာလျဲ ငမျေ
ဲ နရာ
ႀကိမးၾကာ့မြာ

သကးဆရာသကး

ေနရာ

ေဟာငး့ ်ပနးဆရာ်ပနး၈ (၀၄)အုပး မနး့၊
သကးတနးက
႔ ုိ တာ့ေလ၈
အနာသကးတနး႔မနး့မႏၲာနး
ဥဵဳ ရဲတငး့၇ ေပါကးဆိနး၇ အရြိနးရဲ့ရဲ့
ရြာ့မီ့၇ ခဲႏြငးံဥဵဳ ေၾကဆရာေၾက၇ ေပ္ာကး
ဆရာေပ္ာကး၇ ။မႏၲာနးႏြငးံ(၀၄)အုပးမနး့

ဝမး့တျငး့သကးတနး႔မနး့ရနး
ဥဵဳ နႏူန ေနနာနီေနာ ဘဂဝါ အရဟဵ
သမၸသဵဗုဒး၈

။မႏၲာနးႏြငးံ

ဆီကုိ

(၄)အုပးမနး့၊ တိုကးပါ၈
မက၏႐ုသတးရနးမႏၲာနး
ဥဵဳ စက၏႐ု မက၏ရာ သူငယးနာသျာ့
ဟ၈ ဆီကုိ (၄)အုပးမနး့၊ လိမး့၈

မက၏႐ုမနး့ဂါထာ
ဥဵဳ မက၏႐ုမက၏ဝါ တနဂၤေႏျသာ့ကို
သိၾကာ့ခၽျတး၊ လျတးေလၿပီ ဖျဟဲံ၈ ဆီကုိ
(၄)အုပးမနး့၊ လိမ့း လကး်ပနးသျာ့၊ ပစး
ေလ၇ ေပ္ာကး၌၈

၊ ေဆ့၈ ။ၾကမး့ေဆ့ေရကို (၀၄)အုပး
မနး့၊ တိက
ု း ေပ္ာကး၌၈ (ကိယ
ု ေ
း တျ ံ)
ေက္ာကးေပါကးခ္မး့သာေသာမႏၲာနး
ဥဵဳ

ေက္ာကးေတ

ေက္ာကးတနး

ေက္ာကးထရဵ ေက္ာကးသမ႓ရာ ေက္ာကး

မကးကေလာငးမနး့
ဥဵဳ ကေထသိ ကေထသိ ကႎကရဏဵ

ယုတမ
း ာ ႏြိမးဆရာႏြိမး ပိနးဆရာပိနး၈
အို့သစးတျငး

ေရအ်ပညးံထညးံ၊

တဝကမၼဵ အဟဵဇာနာမိ နငးံအၾကဵငါသိ၌၈

။ဂါထာကို(၄)အုပးမနး့

ဥဵဳ မကးကလိ မကးကလဵ သျာ့ဟ၈

ေသား ခ္ဳိ့ၿပီ့မြေသာကးေလ၈

ေရ႐ဵုေပ္ာကးမႏၲာနး

မေပါကးေစလို

သူငယးနာဆီမနး့ပျေ
ဲ တျ ံ

ဥဵဳ သတၱရလ
ဲ ဲ့ သျာ့ဟ၈ ။မႏၲာနး

ဥဵဳ တိေလာမာေလာဇာ ဇာေလာမာ

ကို ကျမး့ရျကးတင
ျ း ေရ့သာ့ၿပီ့လြ္ငး မီ့ဖုတး

ေလာတိ၈ ႏြမး့ဆီကို ဂါထာႏြငးံ (၀၄)အုပး

၊

မနး့၊ ကေလ့မြာ တစးကယ
ုိ လ
း ့ဵု ဖ္ာ့်ခငး့

ဆီႏင
ြ ံး

နယးၿပီ့လြ္ငး

ေရ႐ဵုကိုလိမး့

ေခါငး့ပူ်ခငး့၇ ေက္ာပူ်ခငး့၇ ရငးၾကပး်ခငး့၇

ေပ္ာကး၌၈
ဆဵုဆို႔နာေပ္ာကးေရမနး့
ဥဵဳ လမး့ဆဵုလမး့ချမေနရ နငးံအဘ
ငါေရာကးလို႔လာ နငးဘာလုပးေန ေနာကး
သိဆ
႔ု တ
ု း ဗုဒၶဘုရာ့ မေၾကာကးလာ့ သျာ့
ဟဲံ

ဖျဟဲံ၈

်ပငး့်ပစျာပူ်ခငး့တို႔ကို အိပးခါနီ့မြာ ။ဆီ
မနး့ကို ေခါငး့ကစၿပီ့ ေ်ခဖဝါ့အထိ တစး
ကိယ
ု လ
း ့ုဵ လူ့၊ သိပေ
း လ၈
ငြကးဖ္ာ့ေပ္ာကးမႏၲာနး

ေလြကာ့အတကးၾကမး့ကို

ဥဵဳ ေတာငးသဵု့လဵု့ငြကး နာ့ရျကးၿမီ့

တဵစကးလကး်ပနးေရႏြငံး လကး်ပနးေလာငး့

ဆဵႏင
ြ ံး ႏႈတးသီ့်မငး့မိုရးေတာငး အေရာငး
လြ်ခငး့ ငြကးနာ့ပငး့ နငး၌ တနးဆာအစဵု

ပါ၌၈ ေတာမြာဟငး့ခါ့ မစာ့မေသာကး

ေရြာေထာ သမၺဳေဒၶ ငါဘုရာ့အာႏုေဘား

ဦ့ေစာကးက္၌၈ သကးဆရာသကး ေ်ပ

အာ့်ဖငးံ သေဗၺနယ
ိ ဵ ကေတမယြဵ သျာ့ဟ၈

ဆရာေ်ပ၈ ေရကို (၀၄) အုပးမနး့၊ တိက
ု း

ဥဵဳ ေကာက၎သဵဂဵု၇ ေကာဏဂဵု၇ ကႆပ၇

ေလ၈

ေဂါတမ၇

အရိေမတၱယ္်မတးစျာဘုရာ့

ကယးပါေလာ၈ ဥဵဳခ္ီေလာံ ရြငး့ရြငး့ဟဲံ သဵ

အႏူကိုမနး့
ဥဵဳ တစးခ္ိနးခ္ိနးစာ ဥဵဳ တရြန
ိ ရ
း န
ိြ းစဲ၈
(၀၄)အုပး ေရႊကိုအမႈနး႔်ပဳ၊ ေရႏြငးံေဖ္ားၿပီ့
လြ္ငး မနး့၊တိုကးေလ အ်မနးေ်ပ့၌၈

ကျငး့

ေဗာဓိ မာနတၱ ဂါရတိသျာ့ဟ၈ ပငးံကူ

မနး့၊တိုကး၈
တစးနညး့သာ့ဖျာ့ေရမနး့
ဥဵဳ ႏျယးလိမးတ႐ႈိထက
ျ း၈ (၄)အုပးမနး့
၊ တိုကးပါ၈
တစးနညး့သာ့ဖျာ့ဂါထာ

ကိက
ု လ
း ္ြ ငး ကျမး့ရျကး၇ ဒနး႔ကၽျရ
ဲ ျကးကို ၄

ဥဵဳ သျာ့ေတားေလ့ဆယး စျယးေတား

အုပးမနး့၊ အေရကိုသုတးေလ၈

ေလ့ေခ္ာငး့ အေလာငး့ေတား ကႆပ

သာ့ဖျာ့ဆီမနး့ မႏၲာနး
ဥဵဳ ေၾကာမသဵု့ဆယး ေၾကာသငယး
သကးဆရာသကး (၀၄)အုပး ဆီကမ
ုိ နး့၊

ႂကျဆရာႂကျ ဖျဟဲံ၈ ေရကို ၀၄ အုပးမနး့၊
တိက
ု း ဖျာ့၌၈
မီ့ဖျာ့မႏၲာနး

တိက
ု း အ်မနးဖျာ့၌၈
ဥဵဳ

သာ့ဖျာ့ေသာမႏၲာနး
ဥဵဳ

ဘုရာ့အေလာငး့

တျငး့တျငး

ေအာငး့၇ မေအာငး့ေပရ အ်ခာ့ အ်ပငး
ဘကးသထ
႔ုိ ျက၈း

ဥဵဳ

ထိပးတင
ျ းထာ့

တဵခါ့ရြငး့ရြငး့ ပျငးံေစသာ့ (၄)အုပး ေရကို

ပငးံကူကိုကးေသားမနး့ရနးဂါထာ
ဥဵဳ ကတိသစၥာေလ့ပါ့ မအူထလြ္ဵ

ရြငးသာရိပုတၱရာ

ဢတိပေ
ိ သာ

ငပုတးငေ်ပမဵကၽျတး၈

အသကး

ေအာငးံ၊ (၄)အုပးမနး့၇ ယာ့ယဵေသား ထဵ့ု
နႏျငး့လိမး့၇ ေခါငး့ခဲေသား၇ ဆူ့ေၫႇာငးံစူ့
၊ မထျကးေသား၇ အနာ်ဖစးေသား ဆီမနး့
၊

ကငး၇

မီ့မဖျာ့ေသား

ေရကိုမနး့၊

ေသာကးေစ၇ ပကးလညး့ပကးေလ(၄)အုပး

ေရတစးချကးကို

၇(၄)အုပးမနး့ပါ၈

ေ်မႀကီ့ေပ၍ ေ်ခစုဵရပးလ္ကး ဥဵဳ ပထဝီ
တစးဝကး ငါတစးဝကး ဝသုႏၵေရတစးဝကး

သာ့ဖျာ့ေရမနး့
ဥဵဳ ငြကးႀကီ့စာ့တိုငး့ အစာနငး နငးံ
အစာ

နငးထုတးဟံ၈ဲ

။ႏြငးံေရကို

အသကးေအာငးံ၊ (၄)အုပးမနး့၊တိုကးပါ၈
ၿပီ့လြ္ငး

ချကးကိုေမြာကးထာ့

ဖျာ့လြ္ငး

ချကးကိုလြနး၇မလြနးလြ္ငး ေသတတးသညး၈
သတိရပ
ိြ ါ၈

သျကးခါ၇ ငါလညး့သျကးသက
ျ းခါ၇ ခါဆရာခါ
ခ္ာဆရာခ္ာ
ေ်မႀကီ့ေပ၍သို႔

ဟု(၄)အုပးမနး့ၿပီ့

ေရကို

တစးဝကးသျနခ
း ္လိုကပ
း ါ၈

က္နးေသာေရတစးဝကးကို

သာ့မဖျာ့ႏိုငး

ေသာမိနး့မအာ့တိုကးပါ၈

ေရတိုကးၿပီ့က

လဲ့ခါၿပီ နငးလဲ့ခ္ာေတာံ ဆိ၊
ု ေရသျနး

ဥဵဳ ငါကာ့ပုဏၰက နငးကာ့ထီ့ခ္ကး
ေစာငးံ၇ ငါလဲပုဏၰက နငးထီ့ခ္ကးေစာငးံ
ေဇာကးထို့
က္ဆရာက္၇
ေလာငး့ခ္၇

ငါတစးစကး ေရစကးခ္ကာ ေ်မႀကီ့သျကး

မူလေရသျနးထာ့ေသာေနရာသို႔သျာ့၊ ငါ
သာ့ဖျာ့တစးနညး့

အုပးမနး့

ယူ၊ေ်မေပ၍သို႔သာျ ့ပါ၈

မို့ေမြ္ား

ဆငး့ဆရာဆငး့

မိနး့မေဆာငး့ထီ့ကို

ထီ့ကိုဖျငးံ၊

သိ႔ု ပစးလိုကးပါ၈ အိမးေပ၍သို႔်ပနးမတကးရ
ဖျာ့ၿပီ့မြ ်ပနးတကးပါ၈

၀၄

ေရကိုထီ့ေပ၍က

ထီ့မြက္ဆငး့ေသာေရကို

လကးေနာကး်ပနးခဵယူ၊ တုိကးပါ၈ ထီ့ကို
မပိတးပါႏြငးံ၈ ဖျာ့လြ္ငး ထီ့ကိုပိတးလိုကးပါ၈
မပိတးလြ္ငးေသတတးသညး၈

တစးနညး့သာ့ဖျာ့မႏၲာနး
ဥဵဳ ရြငးဥပဂုတးေရမြာငုတး ရြငးေမာဂၐ
လနး ေဖား၇ ရာဟုလာဖျာ့၇ ကၽျတးဆရာ
ကၽျတး၇

တဵစကးလကး်ပနးေရကို(၄)အုပး

မနး့ တိက
ု း နဖူ့ဝကျငး့၈ မ္ကးႏြာ်မငးလြ္ငး
(ွ)ကိုဖ္ကး အူပါ က္လတးသညး၈

သာ့ဖျာ့မႏၲာနး
သာ့မဖျာ့ႏိုငးေသာမိနး့မ၌

ထာ့ေသာေနရာမြ ေ်မကိုယူ၊ ေတားရာ

တစးနညး့သာ့ဖျာ့မႏၲာနး
ဆဵပငး

မ္ာ့ကို တေရားကငးပျနး့ႏြငးံေဆ့၊ ရေသာ

ရြငးဥပဂုတးေရမြာငုတး

ရြငးေမာဂၐ

ဥဵဳ ဂဂၤါ်မစးႀကီ့ ေထျေထျစီ့ ခရီ့လမး့

လနး တဵခါ့ဖျငးံ၇ ေရကိ(ု ၀၄)အုပးမနး့တိုကး၈

ပိတး ေသျ့လညး့တိတး ပိတးဆရာပိတး၇

လကးေတျ ံ၈

တိတးဆရာတိတး၈

ေသျ့တိတးမနး့ဂါထာ
ဥဵဳ ၾတဵ ဟငးၾတ မဲ့ ခဲ့ဆရာခဲ့၈
(၀၄)အုပး မနး့လိုကးပါ၈

ေသျ့တိတးမနး့
ဥဵဳ စမၼ စမၼိ မရဏဵ သျာ့တ္ဵ၈ (၄)အုပး အ
သကးေအာငးံ၊မနး့၈

ဓာ့ရြ လြဵထို့ က္ာ့ကိုကးမနး့

ေသျ့တိတးမနး့

ဥဵဳ ေၾကာေသ ေၾကာမ ေၾကာသဵု့ချ
ေၾကာရ ေၾကာငယး ေၾကာသူငယး ေၾကာ

ဥဵဳ စက၎ဝုတၱိ သျာ့ဟ၈ (၄)အုပး ဥဵဳ
်ပငး့်ပငး့မဵ၊ မနး့ပါ၈

ငထ႐ို့႐ို့ အသာ့တို့၌၈ ေနမငး့သာ့ကါ့

ေသျ့ပိတးမနး့

ထီ့၇ လမငး့၇ သာ့ကာ့ေစံ၇ လမငး့ကာ့
ထီ့၇ ေနမငး့သာ့ကေစ႔ ေစ႔ဆရာေစ႔ ေ်ပ ံ
ဆရာေ်ပ ံ၇ ဆီကမ
ုိ နး့၊လိမ့း ၈ (၄)အုပး
မနး့၈
ေသျ့တိတးမနး့ဂါထာ

ဥဵဳ

ပိတး ေသျ့အကုနးတိတး ဖျဟဲံပိတး တိတး
ဟဲံဖျ (၄)အုပးမနး့ပါ၈
ေသျ့ပိတးမနး့မႏၲာနး
ဥဵဳ ၾကဵဟငး့ ၾကမဲ့ ခဲ့ဆရာခဲ့၈

(၄)အုပးမနး့ေလ၈

ေချ့မေဟာငးေသာဂါထာ

ဓာ့ရြ လြဵထို့ ဆီမနး့တငးဂါထာ

ဂါထာႏြငးံ ဆီကုိ(၀၄)အုပးမနး့တငးေလ၈
ေသျ့တိတးမနး့

တေစၧသရဲေတျ

သမၺဳေဒၶ ငါႂကျေရာကးလာ သီတာ အကုနး

ဥဵဳ ဆတၱ သျာ့ဟ၈ ။ဂါထာႏြငးံ

ဥဵဳ သက၎ ေသာတဵသျာ့ဟ၈ ။

မာရိယုတး

ဥဵဳ ေလာဟိနး ပၪၥရႆ သျာ့ဟ၈
။ဂါထာႏြငးံ ၀၄ အုပး အသကးေအာငးံ၊
မနး့၈

ေချ့အာစီ့မနး့
ဥဵဳ

ေချ့ကိုကးဆီမနး့

သုနေက၏ာသရဲ့ေလာ

တိတး

ဆရာတိတး ပိတးဆရာပိတး၈ (၄)အုပးမနး့၈
ေချ့အာစီ့ေ်ဖ

ဥဵဳ သုနေက၏ာ မရဏဵ သျာ့ဟ၈ (၄)
အုပးမနး့လိုကးပါ၈
ဥစၥာေပ္ာကးေသား ်ပနးပို႔ရနးလုပးနညး့

ဥဵဳ သုနေက၏ာ သရဲ့ေလာေ်ပဆရာ

ဥဵဳ မႏုႆစိတၱဵမႈိငး့၈ ။မႏၲာနးကို

ေ်ပ၇ ။ဂါထာကို (၀၄)အုပး အသကး

ထနး့ရျကးတျငးေရ့သာ့၊

ေအာငးံ၊မနး့၈

ထျငး့ၿပီ့ေသား ေဇာကးထုိ့သျတး သျငး့၊
က္ေသာအစမ္ာ့ကိုလညး့ ်ပနး၊ ပိတး်မဲ

ေချ့မေဟာငးဂါထာ
ဥဵဳ ေချ့သအုပးမ ခ္ဳဵထဲကထုတး ေချ့
ထီ့ ခ္ာခ္ာလယး သျာ့ဟ၈ ။ဂါထာႏြငးံ
ဘယးဘကးလကးမကို

(၀၄)အုပးမနး့၊

အတျငး့ဆုပးသျာ့ ေချ့မေဟာငး၈

မီ့ရဲ့ရဲ့သဵေတျခဲ

ပရမေတာ

သျာ့ဟ၈ ။ဂါထာႏြငးံ ဆီကုိ (၀၄)အုပး
မနး့၊ လိမး့ေလ၈
ေချ့မေဟာငးဂါထာ
ဥဵဳ သုနေက၏ာ အာလု ေစရာေစ၈
။ဂါထာႏြငးံ (၄)အုပးမနး့၇ ေချ့မေဟာငး
ေချ့မကိုကး၈

ပိတး ဆီ့သာ့(၄)ေခ္ာငး့ႏြငးံ မီ့ပဵုတိုကး
ေလ၈
ဥစၥာခို့လြ္ငး ်ပနးပို႔ရနး ဂါထာ
ဒါနး့ရျကးတင
ျ း

၄-ရကး

သာ့သမီ့

ေန႔နဵကိုေရ့၊ မီ့ဖုတးၿပီ့လြ္ငး အကၽျနး့်ပာ

ေချ့ကိုကးဆီမနး့
ဥဵဳ

သစးငတ
ု က
း ုိ

ကို မဆစးဆီႏြငးံ ဆီမီ့ချကးတျငး ထညး၊
ံ
ေမႊ့၇ မီ့စာခ္ညးမြ္ငးႏြငးံ ဘုရာ့ေရြ ံေတား
တျငး ဥဵဳ ဟတိနိ သျာ့ဟ၈ ဆိ၊
ု (၄)အုပး
စုတးၿပီ့လြ္ငး ဥစၥာခို့ေသာသူကို ပို႔ေစဆို၊
မီ့ကိုထျနး့ အ်မနးပို႔ရ၌၈
ဥစၥာေပ္ာကးရြာရနး မႏၲာနး
ဥဵဳ သေက၎ာ ေဒဝရာဇာ ဧဟိဧဟိ
ပီယဵမမ၈ ယေက၏ာ ေဒဝရာဇာ ဧဟိဧဟိ

ပီယဵမမ၈ ဥဵဳ ဘုမာၼ ေဒဝရာဇာ ဧဟိဧဟိ

ေရႏြငးံဆီကိုမနး့တိုကး၊ ေမြားဝငးေသာ

ပီယဵမမ၈ ။ဂါထာႏြငးံ ဆနးကုိ ပုနး့ေရ

ဂါထာ

ႏြငးံ ေဆ့ၿပီ့ (၄)အုပးမနး့၊ ဥစၥာေပ္ာကး
ေသာေနရာတျငး ႀကဲခ္ေလ၈ ဥစၥာရြိေသာ
ေနရာတျငး ဆနးေစ႔စ၊
ု ေန၌၈
သူခို့စစးႀကိမး႐ိုကးမႏၲာနး
ဥဵဳ မတၱရာယိေတာ သျာ့ဟ၈ ။
ဂါထာႏြငးံ ႀကိမးႏြငးံေရကို (၀၄)အုပးမနး့၊
သူ႔အဝတးစကို႐ုိကး သူခို့မြာေပ၍၌၈
ကၽျဲေပ္ာကးႏျာ့ေပ္ာကး
ဥဵဳ ေစာရ လဲဆရာလဲ၇ ဥဵဳ ေစာရ

ဥဵဳ

ေကာက၎သဵဂဵု၇

ေကာဏဂဵု၇

ကႆပ၇ ေဂါတမ၇ အရိေမတၱယ္ ရြငးေစာ
ခၽျတးေလာ ဝႆ ဝေရာ ေဗာဓိရြစးတနး
ဉာဏးေတားရြစးပါ့ အို-ဘုရာ့၇ အို-တရာ့၇
အို-သဵဃာ၈ အေရေတားကာ့ ေရႊစငးအ
လာ့၇ ဥေက၏ာငး့ေတားကာ့ ်မငး့မိုရးေတါငး
မ္ကးလဵု့ေတားကာ့
လြ္ာေတားကာ့

ပတၱ်မာ့အေရာငး၇
သဵလ္ကးဓာ့တညး့၇

လကး႐ဵု့ေတားကာ့ ေဗာဓိေညာငး အ်မစး
တညး့၇

လကးေမာငး့ေတားႏြစးဖကးကာ့

်ပနးဆရာ်ပနး၈ ကၽျဲ၇ ႏျာ့ေပ္ာကးေသာႀကိဳ့

ဆဒၵနးဆငးမငး့အစျယးတညး့၇ ဥဵဳ ဘုရာ့

ကို (၄)အုပးမနး့၊ တိုငးတင
ျ းရစး၇ ေရမနး့၊

တနးခို့ေတား၇ တို့လညး့မဝငး၇ ခုတးလညး့

ပကး၇ မၾကာခငး်ပနးလာ၌၈

မရြ၇ ဖမး့လညး့မမိ၇ ပစးလညး့မမြနး၇ ခဵ

ကၽျဲႏျာ့ေပ္ာကးလြ္ငး ႀကိဳ့မနး့ဂါထာ
ဥဵဳ ေခ္ာငး့ႀကီ့ ေခ္ာငး့နာ့ မသျာ့
သာၿပီ့၊ ်ပနးဆရာ်ပနး၈ ။ဂါထာႏြငးံ ကၽျဲ
ႏျာ့ေပ္ာကးလြ္ငး ႀကိဳ့ကို (၄)အုပးမနး့၊
ခ္ညးတိုငးမြာပတး လာ၌၈
ေႁမျေမြားသျငး့နညး့ နိသ္ညး့

လညး့ခဵႏိုငးေစသတညး့၈

။ဂါထာ၌

အသဵု့ကာ့ ဆဵုတင
ျ း ဆီတစးက္ပး ၀ွ၇
င႐ုတးေကာငး့

တစးက္ပး

၀ွ

ဆီႏင
ြ ံး

င႐ုတးေကာငး့မႈနး႔ကိုေတ၊ ဘုရာ့တနးခို့
ႀကီ့ေရြ ႔ေတားမြာ(၀၄)အုပးစုတး၊ တစးေန႔
ငါ့မူ့သာ့က္ ေသာကးပါေလ၈ ေႁမျေမြား
လညး့ရ၌၈ ။ဂါထာကိုပငး ေရ ကိုမနး့၊
တိက
ု ေ
း လ၈ ဉာဏးရြိသလိုသဵု့ပါ၈

ဥဵဳ သျက၏ာေတာ သျာ့ဟ၈ ခရီ့သျာ့

အပငး့ခ္ဂါထာ
ဥဵဳ ပိပိ နငးံအဆိပးထက
ျ း၇ ငါံအဆိပး
ဆကးခံ၇ဲ

သကးဆရာသကး၇

ပ္ကးဆရာ

ေသား သျာ့မညးံလမး့ကို မ္ကးႏြာမူ၊ (၄)
အုပးမနး့၇ ေႁမျဟူသမြ္ မကိုကးႏိုငး၈

ပ္ကး၈ (၀၄)အုပးမနး့လိုကးပါ၈

ေႁမျလမး့လႊဲမႏၲာနး
ဥဵဳ

အဆိပးတနး႔ဂါထာ
ဥဵဳ ေၾကာေသ ေၾကာမ ကုနးေအာငး
တျသညး ေ်ပ့ေလေလာံ၇ ထျနးတဵု့ေလြ္ာံ
သိ႔ု ေလ္ာံေလေလာံ၇ စုနး့ပငး့ နတးပငး့
ဆရာပငး့ကို

မႂကျငး့ေသေလ

ေရာကးသကး၇
ဆဵကိုခါ၊မနး့၇

ထိပဆ
း က
ဵ ဆ
ုိ ျ၊
ဲ

အဆိပးက္ေနက္၈

သျာ့ဟ၈

။

မႏၲာနးႏြငးံ ထဵု့ကိုမနး့၊ ခဲရာအထကးက
တာ့၇ တို့၊မတကးႏိုငး၇ တပါ့ကအေခ၍
လာမူ ေခ၍လာသူကို ထိပဆ
း က
ဵ ဆ
ုိ ျ၊
ဲ မနး့

ဥဵဳ

ေႁမျမီ့တိုသာ့

ေႁမျမ္ာ့ကိုအလျနးႏိုငးေသာ ဂါထာ
ပျေ
ဲ တျ ံလြၿပီ
သျာ့လိုေသာအရပးကိုမ္ကးႏြာမူ၊
ဥဵဳဆဗ္ာ ဗုဒၶဟိ (၄)အုပးရျတး၇ လုိရာအ
ရပးသို႔ေရာကးလြ္ငး
မ္ကးႏြာမူ၊

ေထာငး ဂဠဳနးေတာငး ကုနးေအာငးမစာ့
သကးဆရာသကး၈ (၀၄)အုပးမနး့၊ လကး
ႏြငးံသတးခ္၈
ေႁမျအာစီ့မနး့

ဥဵဳဆဗ္ာ

လာေသာဘကးသို႔
ဗုေဒၶဟိ

ဟိေမ

ေမတၱဵ ေမတၱဵဆို၊ (၄)အုပးမနး့လိုကးပါ၈
ေႁမျဆိပးေ်ပာငး့ဂါထာ
ဥဵဳ

ေႁမျနဂါ့တစး

မ္ကးႏြာကို

သျာ့မညးံခရီ့သို႔မူ၊ (၄)အုပး မနး့လိုကးပါ၈

လိုကးပါ၈
ေႁမျဆိပးခ္မႏၲာနး

ကုတစ
ိၳ ႏၵေရာ

ခရီ့သျာ့ေသား

ေ်မသို႔

ထျကးလညး့ဆရာထျကး၇

ဖ္ကးလညး့ဆရာဖ္ကး၇

သဗၺသ
ိ ေဗၺ၇

ေတာငးဘဵုေတာငးထဲ

ခမျင
ဲ လႊဲ

လာလာ မႈိငး့မိႈငး့ၫိုၫိုတညး့ သျာ့ဟ၈
(၀၄)အုပးမနး့၇

တစးဝကးကတ
ုိ က
ုိ း

ဝကး ကိသ
ု စးပငးကပ
ုိ ကး ေသ၌၈
ေႁမျအဆိပးတာ့ထဵု့မနး့

တစး

ဥဵဳ သဵလ့ုဵ သဵ်ပာ့ သဵသာ သဵေသ

မႂကျငး့ေသျ့ေလ

ေ်ခသို႔သကးလညး့

ေသေလာ သျာ့ဟဵု၈ ။ဂါထာႏြငးံထဵု့ကို

သကးဆရာသကး ထျကးဆရာထျကး၇ ။

(၄)အုပးမနး့၊ ကိက
ု သ
း ညးအ
ံ ထကးက အ

ဂါထာႏြငးံေရကို (၀၄)အုပးမနး့၊တိုကးပါ၈

တနးတနးတာ့ေလ၈

ေႁမျဆိပးခ္ဂါထာ

ေႁမျထုဵ့မနး့မႏၲာနး

ဥဵဳ

ဢတိပေ
ိ သာ

ဘဂဝါေဟ႒ာ

ဥဵဳ ဒနာဒနိ ကတမာ ကာရီ ေယာနိ

နာေဂါ ဥပရိေလာေကာ ပေတၱာ ပတၱ

သကး၈ ထဵု့ကို (၀၄)အုပးမနး့၊ ကိက
ု ရ
း ာ

စက၏ဳပရိတၱဵ မာရက၏ႏၲဳ သျာ့ဟ၈ ။ဂါထာ

ဘကးက သဵု့တနးတာ့လိုကးပါ၈

ႏြငးံ(၀၄) အုပးထိပးကို ကိုငး၊မနး့ ဆငး့ဟဲံ
ဟု ဆိ၊
ု မႈတးခ္ေလ၈

ေႁမျေရမနး့မႏၲာနး

ေႁမျဆိးပးခ္

ဥဵဳ ေတာငးဘဵု ေတာငးထဲ ငမဲမိစာၦ
လာလာ မိႈငး့မိႈးငး့ညဥးအိတညးံတညးံ ရျတး

ဥဵဳ ေႁမျမီ့တိုသာ့ ေႁမျနဂါ့ တစး

ရျတးတညး့၈ ေႁမျကိုကးလြ္ငး ေမ့လာေသာ

ေထာငး

သူကုိ ။ဂါထာႏြငးံ ေရကို(၀၄)အုပးမနး့

သကးဆရာသကး (၄)အုပး မနး့လိုကးပါ၈

၊တိုကး၇

တိက
ု ေ
း သာချကက
း ုိ

လကး်ပနး

ပစးပါေလ၈

ဆငး့ဆရာဆငး့ သကးဆရာသကး (၀၄)

ဥဵဳ ပိပိ နငးံအဆိပးတကးေဆ့ဆိပး
သကးလညး့ဆရာသကး၇

ေႁမျကိုကးထဵု့မနး့
ဥဵဳ ်မငး့မိုရးေတာငးပတး၊ ပို့ဖို-ပို့မ

ေႁမျေရမနး့မႏၲာနး

တကး

ဂဠဳနးေကာငးကုနးေတာငးမစာ့

အုပး မနး့ပါ၈

ပ္ကး

လညး့ဆရာပ္ကး၇ ဥဵဳ ေၾကာေသ ေၾကာမ
ကုနးေအာငးႂကျ၇ ေၾကာမြာေန ေၾကာကငး့
ေ်ပသညး ေ်ပလညး့ဆရာေ်ပသညး လျတး
လညး့ဆရာလျတးေလ၈ စုနး့ပငး့နတးပငး့၈

ေႁမျအာစီ့မနး့
ဥဵဳ

ထိပးမြာဘုရာ့၇

နာ့မြာ်ဗဟၼာ၇

လညးမာြ သိၾကာ့၇ ကိယ
ု မ
း ာြ ဘုမၼာစို့၇
မ္ကးစိမြာ

ေနမငး့၇

ခဵတျငး့မြာ

်ခေသၤံ၇

လကးမာြ

ဂဠဳနး၇

ေ်ခမြာ

နဂါ့ ေစာငးံ

ေႁမျကိုကးဆိုသညးမြာ

႐ို့႐ို့ကိုကး

ေရြာကးထာ့သညး၈ ဘုရာ့၇ ေမေတၱယ္ကို

ေသာေႁမျ၇ တိုကး၊ကိုကးေသာေႁမျ ႏြစးမ္ဳိ့

အဟဵဝႏၵာမိ ဓဇဂၐပရိတၱဵမာရက၏ႏၲဳ၈

ရြိပါသညး၈

ေႁမျဆိပးတနး႔ဂါထာ
ဥဵဳ သုဂေတာ သျာ့ဟ၈ (၀၄)အုပး
မနး့ ေႁမျကိုကးလြ္ငး ထဵု့ကိုမနး့၊ သဵု့တနး
တာ့ ေႁမျဆိပး မတကးႏိုငး၈
ေႁမျဟူသမြ္ေခ၍ေသာ အမိနး႔မႏၲာနးႀကီ့
ဥဵဳ က္ငးပါစဵကငး့၇ စငးက္ငးပါငဵု၇ လဵမ
ႈ ႕ႈိ
တဏြာကငး့ ဥဵဳေတာငးပို႔ ထျငး့ထဲ့ အ်မဲ
လညး့ေန နငးံေနာငးစမၼာႀကီ့၇ နငးံဝရီလငး့
ေႁမျ၇ ငနး့ေတားေရေႁမျမ္ာ့မငး့ ဥဵဳ ပါရမီ
နတးစကး သကးဆရာသကး၇ ဥဳဵ လငး့ေႁမျ
ႀကီ့သာ့ ်ပဒါ့ေႁမျေဟာကးခဲကာ ေ်မာကး
ေသား

ကုလာ့တိလညး့

တျငး့ကိုတူ့စျ

တကာ့၈ ငါ႔သာ့ေႁမျသညး သာေဒျ့ရငးႏို႔စို႔
ေစေလာ၈
။မႏၲာနးႏြငးံေရကို (၀၄)အုပးမနး့၊
ေႁမျေခ၍လိုလြ္ငး ေရကိုပကးေလ၈ သဵလင
ျ း
လညး့တီ့ပါေလ
(က္နပါေစ)

ေႁမျထက
ျ း၊လာ၌၈

ထိႏ
ု စ
ြ မ
း ္ဳိ့ရြသ
ိ ညးတျငး

ကိက
ု ေ
း သာေႁမျကသ
ုိ ာ
ေခ၍ေဝ၍ၾက၌၈

႐ို့႐ို့

ေႁမျေကာငး့ဟု